กระบอกผ่าต้นกก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุวรรณ ใจเที่ยงอุตสาหกรรม
2นาย อิทธิพล พูลคำอุตสาหกรรม
3นาง รุ่งนภา วาวงค์มูลสามัญ
4นาย ณัฐพล แก้วตินอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิทวัส ยานันปวส.
2นาย ปฏิวัติ อินต๊ะลาศปวส.
3นาย ธนาธรณ์ อินถาปวส.
4นาย นนทิกานต์ เหล่ากาวีปวส.
5นางสาว สวิชญา ใหม่ต๊ะปวส.
6นางสาว ธัญพิชชา เตชะสุขปวส.
7นางสาว อารยา จันทร์แสงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ต้นกกสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน นั่นคือ สานเสื่อจากต้นกก ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งที่คนในชุมชนรู้จักคิดหาวิธีสิ่งประดิษฐ์จนสำเร็จและสืบทอดกันมาที่คณะผู้จัดได้ศึกษากระบวนการสานเสื่อจากต้นกก พบว่าขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบโดยเฉพาะการผ่าต้นกกแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านทำนั้นต้องใช้เวลานาน เสื่อ 1 ผืนใช้ต้นกกจำนวนมาก จึงต้องใช้เวลาในการผ่าต้นกกนานจึงจะได้เสื่อ 1 ผืน จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการสร้างกระบอกผ่าต้นกก เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมวัตถุดิบส่วนนี้ให้ใช้เวลาน้อยลง และมีประสิทธิภาพ ตัวเครื่องมีความคงทน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถผ่าไส้กลางต้นกกซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ต้องการออกได้
2. ช่วยประหยัดเวลาในการผ่าต้นกก
3. ช่วยให้การผ่าต้นกกได้อย่างสม่ำเสมอ
4. นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในสังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบัน