เครื่องเตือนเด็กติดในรถ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพงศ์ คำมาบุตรอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ท. วราวุฒิ สว่างวิทย์อุตสาหกรรม
3นาย ชนินทร์ ชุ่มเชื้ออุตสาหกรรม
4นางสาว อุปมาพร ขาวอ่อนอุตสาหกรรม
5นาง โชติมา วัยวัฒน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภัทรพล ดวงมุสิกปวส.
2นาย พงศ์ณรินทร์ อดเหนียวปวส.
3นาย อัฐพล การหมั่นปวส.
4นาย นนทวัฒน์ แต้มลึกปวส.
5นาย อดิศร พูดสัตย์ปวส.
6นาย อรรถโกวิท ตุลาพันธุ์ปวส.
7นาย อรรถชัย บูรณวิเชียรปวส.
8นางสาว ธีรกานต์ วงศ์จักรแก้วปวส.
9นางสาว วาสนา แสงอรุณปวส.
10นางสาว พัชริดา ขจรคำปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ นับมาซึ่งความเสียหาย ทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เรวมไปถึงอุบัติเหตุ ที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ ซึ่งก็คือเหตุการณ์เด็กเสียชีวิตในรถเนื่องจากขาดอากาศหายใจ และเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง สร้างความสะเทือนใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงคนขับรถอย่างมาก ซึ่งเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดมาจากความประมาทของผู้ขับที่ไม่มีการสำรวจนักเรียนให้ดี หรืออาจจะมาจากเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ โดยเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ ได้สร้างความสะเทือนใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึงคนขับรถ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องเตือนเด็กติดในรถ จะเป็นอุปกรณ์ช่วยเตือนการติดค้างในรถของ โดยใช้กล้องการตรวจจับการเคลื่อนไหวผ่าน Image Processing ผ่านบอร์ด Raspberry Pi โดยจะเริ่มการทำงานทันทีที่คนขับรถปลดกุญแจรถออก และได้ออกจากรถไปแล้ว โดยเมื่อมีการตรวจจับพบเด็กในรถ เครื่องเตือนก็จะเริ่มทำงานทันทีและลดกระจกลงอัตโนมัติเพื่อป้องกันเด็กขาดอากาศหายใจ และรอการช่วยเหลือจากคนที่อยู่บริเวณนั้น ๆ และยังมีการแจ้ง GPS ไปยัง Application ของคนขับรถ ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ และช่วยเหลือเด็กที่ติดอยู่ในรถ ให้ออกจากรถได้อย่างทันท่วงที และปลอดภัย ทั้งยังมีการเก็บ log และแจ้งเตือนไปทางแอพพลิเคชั่นว่า เด็กได้รับการช่วยเหลือแล้ว พร้อมกับมีการลั่นชัตเตอร์รูปภาพเพื่อระบุแนบกับการเตือน
ได้รับอุปกรณ์ที่สามารถป้องกัน ลดความเสี่ยงเหตุการณ์ต่าง เพื่อลดนำมาซึ่งอาการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของเด็ก