เครื่องลอกปุยไหมด้วยพลังงานไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุวรรณ ใจเที่ยงอุตสาหกรรม
2นาย อิทธิพล พูลคำอุตสาหกรรม
3นาง รุ่งนภา วาวงค์มูลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปฏิวัติ อินต๊ะลาศปวส.
2นาย พิทวัส ยานันปวส.
3นาย ธนาธรณ์ อินถาปวส.
4นาย นนทิกานต์ เหล่ากาวีปวส.
5นางสาว สวิชญา ใหม่ต๊ะปวส.
6นางสาว ธัญพิชชา เตชะสุขปวส.
7นางสาว อารยา จันทร์แสงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การผลิตรังไหมอุตสาหกรรม สำหรับนำไปจำหน่ายและนำไปสาวเป็นเส้นไหมนั้น คุณภาพรังไหมไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและคุณภาพไม่ดีมีปุยไหมติดกับรังไหมมากเกินไป เนื่องจากการลอกปุยไหมออกจากรังแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ในปัจจุบันเป็นแบบใช้แรงงานคน ซึ่งในการลอกปุยไหมแต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลานาน ครั้งละ 8-10 ชั่วโมงต่อวัน เมื่อทำการลอกปุยไหมไปนานๆ ทำให้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากจะใช้เครื่องลอกปุยไหมออกจากรังแบบที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีราคาสูง ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการสร้างเครื่องลอกปุยไหมด้วยพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้ในการลอกปุยไหมออกจากรัง โดยคำนึงถึงต้นทุนเครื่องต่ำ มีความแข็งแรงคงทน มีขนาดเหมาะสม และปลอดภัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องลอกปุยไหมด้วยพลังงานไฟฟ้าที่สร้างขึ้นมีขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 6 กิโลกรัม ทำงานโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นต้นกำลัง ประโยชน์ในการใช้งานมีดังนี้
1. ทำให้ลดเวลาในการลอกปุยไหม
2. เพิ่มปริมาณการลอกปุยไหมออกจากรังในแต่ละวัน
3. ลดต้นทุนการจ้างแรงงานในการลอกปุยไหม