เครื่องแกะสลักด้วยเลเซอร์

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องแกะสลักด้วยเลเซอร์ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่เน้นการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงานและชิ้นงานมีคุณภาพมากขึ้น เครื่องแกะสลักด้วยเลเซอร์ทำงานโดยใช้หลักการเคลื่อนที่ตามแนวแกน X,Yและ Z โดยใช้ลำแสงเลเซอร์เป็นตัวแกะสลักงานตามรูปหรือข้อความตามที่ผู้ออกแบบได้ออกแบบไว้ โดยลูกค้าสามารถออกแบบชิ้นงานเองได้ตามที่ต้องการซึ่งเหมาะกับการแกะสลักชิ้นงานที่เป็นของที่ระรึก กล่องใส่ชิ้นงาน แกะสลักตัวอักษร เป็นต้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องแกะสลักด้วยเลเซอร์ทำงานโดยใช้หลักการเคลื่อนที่ตามแนวแกน X,Yและ Z โดยใช้ลำแสงเลเซอร์เป็นตัวแกะสลักงานตามรูปภาพหรือข้อความได้
ใช้แกะสลักชิ้นงานที่ทำจากวัสดุไม้และพสาสติกได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รุฒิพงศ์ จุลชัยวรกุลอุตสาหกรรม
2นาย สุนทร วีระเดชลิกุลอุตสาหกรรม
3นาย อรรถพล สังข์ทองอุตสาหกรรม
4นาย ธีรพงษ์ ดวงทองคำอุตสาหกรรม
5นาย พงศกร อุ่นสุพรรณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กนกวรรณ เรืองเผ่าพันธ์ปวส.
2นาย โชติวัฒน์ เรืองสุวรรณปวส.
3นาย คมสัน จันทร์ลอยปวส.
4นางสาว รัตนาภรณ์ ช้างสารปวส.