เครื่องยิงตะกร้ออัตโนมัติควบคุบด้วยMicrocontroller

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

โครงการเครื่องยิงตะกร้ออัตโนมัติควบคุมด้วย Microcontroller จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬา ซึ่งโครงการเครื่องยิงตะกร้ออัตโนมัติควบคุมด้วย Microcontroller สามารถเลือกโหมดสำหรับสุ่มทิศทางในการปล่อยลูกตะกร้อ โดยนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการควบคุมมอเตอร์ โดยใช้บอร์ดIR Remote รับสัญญาณจากรีโมทแล้วจะส่งคำสั่งเข้ามาที่บอร์ดArduino Uno R3 จะส่งคำสั่งเข้าไปยัง Relay เพื่อควบคุมมอเตอร์ให้หมุนพร้อมสำหรับการยิงลูกตะกร้อ และสามารถเปิดปิดการทำงานของเครื่องยิงตะกร้ออัตโนมัติควบคุมด้วย Microcontroller ด้วยรีโมทได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-เครื่องยิงตะกร้ออัตโนมัติควบคุมด้วย Microcontroller ใช้มอเตอร์ 12V DC
-ใช้Supply 12V ในการจ่ายไฟให้กับมอเตอร์
- สามารถปรับทิศทางในการยิงลูกได้
-สามารถใช้งานเครื่องยิงตะกร้ออัตโนมัติควบคุมด้วย Microcontrollerได้ด้วยตนเอง
-สามารถใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาเซปักตะกร้อได้ด้วยตนเอง
-สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
-มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยิงตะกร้ออัตโนมัติควบคุมด้วย Microcontroller

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พัชมน สงเคราะห์อุตสาหกรรม
2นางสาว เมลดา คเณสุขอุตสาหกรรม
3นาย สุระ นัดพบสุขอุตสาหกรรม
4นาย กนกศักดิ์ วังศรีอุตสาหกรรม
5นางสาว ธันยาภรณ์ พิมพ์บูรณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฏฐ์ อรัญเรืองสกุลปวช.
2นาย เกียร์ติ เภกะสุตปวช.
3นาย ธนกฤต ศรีโพนทองปวช.
4นาย ธีรภัทร ชื่นพีปวช.