ตู้ล็อกเกอร์สแกนด้วยบัตรโดยโปรแกรมMicrocontroller

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

โครงการตู้ล็อคเกอร์สแกนด้วยบัตรโดยโปรแกรม Microcontrollers จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับทรัพย์สิน ซึ่งโครงการตู้ล็อคเกอร์สแกนด้วยบัตรโดยโปรแกรม Microcontrollersสามารถสแกนบัตร เปิด-ปิด ให้ตู้ล็อคเกอร์ทำงานและมีความปลอดภัย โดยนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการควบคุม เปิด-ปิด ตู้ล็อคเกอร์โดยใช้บอร์ด Power Supply Ac to DC ส่งไฟลบไปเข้า Module Relay ส่วนไฟบวกไปเข้ากลอนไฟฟ้ารอไฟลบมาเพื่อทำงาน ส่วน Arduino กับ RFID Tag 13.56 Hz มีหัวแปลงไฟจาก 220 โวลต์ เป็น 5 โวลต์ ไปควบคุม Arduino และ RFID Tag 13.56 Hz ให้ทำงาน เมื่อเราสแกนบัตรไป Relay Module

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-ตู้ล็อคเกอร์ที่ควบคุมด้วยโปรแกรม Microcontroller โดยใช้ตัวสแกน Radio Frequency identification
-ใช้รีเลย์เปิด-ปิดจ่ายไฟ 12V ให้กับตัวล็อคไฟฟ้า 12V
-สามารถใช้บัตร Radio Frequency identification ไปสแกนเพื่อเปิด-ปิดตัวล็อคไฟฟ้าทำให้สามารถเปิดล็อคเกอร์ได้
-ศึกษาการทำงานของตู้ล็อคเกอร์สแกนด้วยบัตร
-สามารถเก็บทรัพย์สินให้มีความปลอดภัยจากคนภายนอก
-มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ Radio Frequency identification
-มีความรู้เกี่ยวกับตู้ล็อคเกอร์ที่ควบคุมด้วยโปรแกรม Microcontroller

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พัชมน สงเคราะห์อุตสาหกรรม
2นางสาว เมลดา คเณสุขอุตสาหกรรม
3นาย เวชยันต์ ปั่นธรรมอุตสาหกรรม
4นาง นงรักษ์ ปัญสุภารักษ์อุตสาหกรรม
5นาย ชัยนุชิต พรมนาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชาคริต ชอบสอาดปวช.
2นาย ชยณัฐ ชูเลิศปวช.
3นาย พิทยา สร้อยสนปวช.
4นาย นครินทร์ ม่วงสุขปวช.
5นาย บัณฑิต นาคสกุลปวช.