เครื่องพันขดลวดควบคุมด้วยMicrocontroller

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

โครงการเครื่องพันขดลวดควบคุมด้วยโปรแกรมMicrocontrollers จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกในเรื่องการพันขดลวดจำนวนมาก ซึ่งโครงการเครื่องพันขดลวดควบคุมด้วยโปรแกรมMicrocontrollers สามารถป้อนจำนวนขดลวดได้และเน้นเรื่องการพันขวดจำนวนมาก โดยนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการควบคุมมอเตอร์โดยใช้ Keypad 4x4 เพื่อป้อนจำนวนรอบของขดลวดและมี LCD I2C เพื่อแสดงตัวเลขและสถานะต่างๆ เมื่อกด # เพื่อสั่งให้ มอเตอร์หมุนจากนั้นเซ็นเซอร์ counter module motor speed sensor จับนับจำนวนโดยการตรวจจับน๊อตที่หมุนผ่านร่องเซ็นเซอร์ ผ่าน 1 ครั้ง นับเป็น 1 รอบจนครบตรงตามที่ผู้ใช้ป้อนไว้ Arduino จะสั่ง Relay ให้มอเตอร์หยุดทันที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- เครื่องพันขดลวดควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้มอเตอร์ 12V DC
-ใช้Supply 12V ในการจ่ายไฟให้กับมอเตอร์
- เครื่องพันขดลวดควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้มอเตอร์12V DC เพื่อหมุนขดลวด
-สามารถทำงานโดยการป้อนจำนวนขดลวดลงบน Keypad
-สามารถวางของหรืออื่นๆได้ในขณะกำลังพันขดลวด
-สามารถป้อนจำนวนขดลวดลงบน Keypad ตามที่ต้องการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พัชมน สงเคราะห์อุตสาหกรรม
2นางสาว ธันยาภรณ์ พิมพ์บูรณ์อุตสาหกรรม
3นาย สุระ นัดพบสุขอุตสาหกรรม
4นาย ชัยนุชิต พรมนาอุตสาหกรรม
5นาย จักรกฤษณ์ อุทัยรัศมีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภาณุวิชญ์ นาเมืองรักษ์ปวช.