ชุดควบคุมแปลงเกษตรอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประสาน ภัทรประสงค์อุตสาหกรรม
2นาย ประโยชน์ พูนกล้าอุตสาหกรรม
3นาย สมยศ สุวรรณรัตน์อุตสาหกรรม
4นาย สุทธิพันธ์ สุวรรณรัตน์อุตสาหกรรม
5นาง รุ่งนภา วาวงค์มูลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ครินทร์ ทาจินะปวส.
2นาย วริทธิ์ ปวงวงค์ปวส.
3นาย วิวัฒน์ ผัดวงค์ปวส.
4นาย เจษฎา กลิ่นหอมปวส.
5นาย ศุภวิชญ์ ประทุมมาลาปวส.
6นาย ศุภชัย ฟูเฟืองปวส.
7นาย สหรัฐ อวดห้าวปวส.
8นาย ภูชิต สุนสะดีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ชุดควบคุมแปลงเกษตรอัจฉริยะโดยระบบจะทำการวัดค่าความชื้นของดินในพื้นที่แปลงดินเกษตรนั้นๆจากนั้นระบบจะจ่ายน้ำตามความชื้นและตามเวลาที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้หรือให้พืชได้ดูดซึมน้ำตามความต้องการของพืชชนิดนั้นๆ โดยใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในการควบคุมการรดน้ำแปลงผัก การทำโครงการนี้เป็นการศึกษาแนวทางที่จะศึกษาการทำงานของชุดควบคุมแปลงเกษตรอัจฉริยะด้วยระบบ Arduino เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาความคิด สติปัญญา ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง สามารถนำความที่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ อุปกรณ์นี้จะมีประโยชน์มากถ้าหากมีผู้สนใจมาศึกษารู้จักนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องควบคุมแปลงเกษตรอัจฉริยะ โดยระบบจะทำการวัดค่าความชื้นของดินในพื้นที่แปลงดินเกษตรนั้นๆจากนั้นระบบจะจ่ายน้ำตามความชื้นและตามเวลาที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้หรือให้พืชได้ดูดซึมน้ำตามความต้องการของพื้นชนิดนั้นๆ โดยใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในการควบคุมการรดน้ำแปลงผัก อัตโนมัติโดยการตรวจวัดระดับความชื้นของดิน
การควบคุมการรดน้ำและสามารถเก็บข้อมูลความชื้นของดินที่เหมาะสมในการปลูกพืชผักสวนครัวแต่ละชนิดไว้ใน SD Card เพื่อเก็บเป็นข้อมูล