มิเตอร์อัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประสาน ภัทรประสงค์อุตสาหกรรม
2นาย ประโยชน์ พูนกล้าอุตสาหกรรม
3นาย สุทธิพันธ์ สุวรรณรัตน์อุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. ยศธรณ์ จานเก่าอุตสาหกรรม
5นาง รุ่งนภา วาวงค์มูลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภวิชญ์ ประทุมมาลาปวส.
2นาย ศุภชัย ฟูเฟืองปวส.
3นาย เจษฎา กลิ่นหอมปวส.
4นาย วิวัฒน์ ผัดวงค์ปวส.
5นาย สหรัฐ อวดห้าวปวส.
6นาย ครินทร์ ทาจินะปวส.
7นาย วริทธิ์ ปวงวงค์ปวส.
8นาย ภูชิต สุนสะดีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เช่น การนำมาประยุกต์ใช้งาน แอพพลิเคชั่นแสดงค่าไฟฟ้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือกับสัญญาณ WiFi การทำโครงการนี้เป็นการศึกษาแนวทางที่จะศึกษาการทำงานของมิเตอร์อัจฉริยะผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยระบบ Node MCU ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือกับสัญญาณ WiFi เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาความคิด สติปัญญา ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง สามารถนำความที่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ อุปกรณ์นี้จะมีประโยชน์มากถ้าหากมีผู้สนใจมาศึกษารู้จักนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- อ่านค่าการใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าผ่าน Smart Phone
- บริหารการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ได้มิเตอร์อัจฉริยะแสดงการใช้ปริมาณกำลังไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย
- เป็นต้นแบบของมิเตอร์อัจฉริยะ เพื่อนำไปพัฒนาใช้ในอนาคต
- เป็นต้นแบบและแนวทางในการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา