เครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประสาน ภัทรประสงค์อุตสาหกรรม
2นาย ประโยชน์ พูนกล้าอุตสาหกรรม
3นาย สมยศ สุวรรณรัตน์อุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. ยศธรณ์ จานเก่าอุตสาหกรรม
5นาง รุ่งนภา วาวงค์มูลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิวัฒน์ ผัดวงค์ปวส.
2นาย สหรัฐ อวดห้าวปวส.
3นาย ครินทร์ ทาจินะปวส.
4นาย วริทธิ์ ปวงวงค์ปวส.
5นาย ศุภวิชญ์ ประทุมมาลาปวส.
6นาย ศุภชัย ฟูเฟืองปวส.
7นาย เจษฎา กลิ่นหอมปวส.
8นาย เจษฎา แก้วปันปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในอดีตการที่ผู้ประกอบการจะประหยัดค่าไฟฟ้าด้วยการควบคุมค่า Demand นั้น เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก เพราะต้องคอยจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์หน้าโรงงานทุก 15 นาที เพื่อดูว่าเวลาใดคือเวลาที่มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด เครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย เพื่อช่วยในการบริหารจัดการค่า demand ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยเครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย จะอ่านข้อมูลจากเครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย ผ่านทางช่องทางการสื่อสาร Wireless ผ่านโมดูล nRF24L01P. มายังตัวรับและทำการเก็บข้อมูลความต้องการพลังงานสูงสุดที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาลงใน Data Logger เพื่อใช้ในการบริหารจัดการค่า Demand ได้อย่างประสิทธิภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถนำไปใช้กับระบบบ 1 เฟสและ 3 เฟสได้
นำมาควบคุมไม่ให้เกินกว่าที่จำเป็นได้ ช่วยในการบริหารจัดการ Demand กำลังไฟฟ้าในช่วงโหลดสูงสุดได้