เครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประสาน ภัทรประสงค์อุตสาหกรรม
2นาย ประโยชน์ พูนกล้าอุตสาหกรรม
3นาย สมยศ สุวรรณรัตน์อุตสาหกรรม
4นาง รุ่งนภา วาวงค์มูลสามัญ
5นาย สุทธิพันธ์ สุวรรณรัตน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิวัฒน์ ผัดวงค์ปวส.
2นาย สหรัฐ อวดห้าวปวส.
3นาย ครินทร์ ทาจินะปวส.
4นาย วริทธิ์ ปวงวงค์ปวส.
5นาย ศุภวิชญ์ ประทุมมาลาปวส.
6นาย ศุภชัย ฟูเฟืองปวส.
7นาย เจษฎา กลิ่นหอมปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในอดีตการที่ผู้ประกอบการจะประหยัดค่าไฟฟ้าเพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตด้วยโดยการควบคุมค่า Demand นั้น เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก เพราะต้องจัดทำโหลดโปรไฟล์ และต้องคอยจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์หน้าโรงงานทุก 15 นาที เพื่อดูว่าเวลาใดคือเวลาที่มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและใช้เวลามากและอาจได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนัก ผู้ประดิษฐ์จึงมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการสร้าง เครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย เพื่อช่วยในการบริหารจัดการค่า Demand ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น จึงสามารถบริหารจัดการค่า Demand ได้ง่ายขึ้นช่วยลดต้นทุนการผลิตจากจากการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย สามารถอ่านและบันทึกค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบตามช่วงเวลา On Peak และ Off Peak ซึ่งแสดงค่าได้ละเอียดสูงสุดถึง 1 วินาที
1. ช่วยในการบริหารจัดการ Demand กำลังไฟฟ้าในช่วงโหลดสูงสุด
2. จัดทำโหลดโปรไฟล์การใช้พลังงานในช่วง on peak และ off peak
3. ลดค่าพลังงานสูงสุด ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน