อุปกรณ์ช่วยต่อท่อพีวีซี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พิมพ์ลภัส นิลพัฒนไพศาลสามัญ
2นาย ธรรมนูญ กานต์ไกรศรีอุตสาหกรรม
3นาย กิตติธร หนูวงศ์สามัญ
4นาย จักกฤษณ์ มะณีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนาแสน เรืองหนุนดีปวช.
2นางสาว วิชาพร เกตุศรีปวช.
3นาย ธนโชค คุ้มภัยปวช.
4นาย ณัฏฐพล ชุติกุลบริสุทธิ์ปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง อุปกรณ์ช่วยต่อท่อPVC เป็นสิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยต่อท่อPVC ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ช่วยต่อท่อPVC มีวิธีการดำเนินงานโดย 2 ขั้นตอนดังนี้ 1) ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Solid Works 2) การสร้างอุปกรณ์ช่วยต่อท่อPVC และทดสอบต่อท่อ PVC ขนาด 1 ถึง 2 นิ้ว เทียบกับการต่อด้วยมือ ขนาดละ 3 ครั้ง โดยได้ผลการทดสอบดังนี้ ขนาด 2 นิ้ว สามารถต่อได้มีประสิทธิภาพมากกว่าการต่อด้วยมือทั้ง 3 ครั้ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ท่อขนาด 1-2 นิ้ว ได้ผลการทดสอบคือ ระยะของท่อ PVC ที่เข้าไปในข้อต่อขนาด 1-2 นิ้ว โดยความลึกของข้อต่อคือ 6.1เซนติเมตร การต่อด้วยมือครั้งที่ 1 ท่อเข้าไปในข้อต่อ 5.7 เซนติเมตร ครั้งที่ 2 ท่อเข้าไปในข่อต่อ 5.8 เซนติเมตร ครั้งที่ 3 ท่อเข้าไปในข้อต่อ 5.5 เซนติเมตร การต่อโดยใช้อุปกรณ์ต่อท่อ PVC ครั้งที่ 1 ท่อเข้าไปในข้อต่อ 6 เซนติเมตร ครั้งที่ 2 ท่อเข้าไปในข้อต่อ 6.1 เซนติเมตร ครั้งที่ 3 ท่อเข้าไปในข้อต่อ 59 เซนติเมตร
สามารถต่อท่อ PVC บริเวณหน้างานจริงได้สะดวก และ ป้องกันการรั่วไหลบริเวณข้อต่อของท่อ PVC เพราะการต่อมีประสิทธิภาพมากกว่าการต่อด้วยมือ