Passion Fruit Cheese Cake

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พัชรินทร์ ฉิมพาลีสามัญ
2นาง รติชา ฟูอินช่วยสามัญ
3นางสาว ปาริชาติ ดอกคำสามัญ
4นาย ตุลา พุกนาสามัญ
5นางสาว กมลชนก ดวงสันติสุขสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ดาริน ตามาตาปวช.
2นางสาว ขนิษฐา ปาเปี้ยปวช.
3นางสาว สาวิกา เพ็งกันปวช.
4นางสาว ปาลิตา ถาวรปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์Passion Fruit Cheese Cake และศึกษาประโยชน์ คุณค่าทางโภชนาการของเสาวรส กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษาค้นคว้าสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ Passion Fruit Cheese Cake ในภาพรวมระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.65 2. ประโยชน์ และคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ Passion Fruit Cheese Cake มีสรรพคุณช่วยบำรุงสายตา กระตุ้นระบบขับถ่าย ป้องกันหวัด บำรุงหัวใจ ป้องกันกระดุกพรุน และทำให้นอนหลับง่าย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้รับประทานเป็นอาหารว่าง พกพาสะดวก
ผลิตภัณฑ์ Passion Fruit Cheese Cakeเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้ผู้บริโภคได้รับประทานผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณช่วยบำรุงสายตา กระตุ้นระบบขับถ่าย ป้องกันหวัด บำรุงหัวใจ ป้องกันกระดุกพรุน และทำให้นอนหลับง่าย
ผลิตภัณฑ์ Passion Fruit Cheese Cake มีส่วนผสมของเสาวรส ซึงเผ็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด