No Plug

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จารุวรรณ กัณหะสุตศิลปกรรม
2นาย นิพนธ์ ชิงชัยศิลปกรรม
3นางสาว พิไลวรรณ ชุมพรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ศุภกร ศรีพงษ์สามัญ
5นางสาว ชฎานุช สิทธิศักดิ์ศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เปรมไพศาล ดอกุหลาบปวช.
2นางสาว วรัญญา ซุยพรมปวช.
3นางสาว วิลัยลักษณ์ มณีคงปวช.
4นาย ธีรพัฒน์ วงษ์ศรีปวช.
5นาย ภูมิพัฒน์ โชติธนอธิวัฒน์ปวช.
6นางสาว เพชรดา สามลปวช.
7นาย พรพรหม ทองหาญปวช.
8นางสาว วารุณี คำเรืองปวช.
9นางสาว จรรยา วรเสนปวช.
10นาย ธีรกรณ์ ไพรินทร์ปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาการทำงานของ No Plug (โน ปลั๊ก)ในการประหยัดพลังงานและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ No Plug (โน ปลั๊ก) ในการประหยัดพลังงานใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จำนวน 300 คน โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามในเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ No Plug (โน ปลั๊ก) ในด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคงทน ด้านความพลังงานทดแทน ด้านการนำไปใช้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คณะผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ได้จัดทำผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ในหัวข้อ "No Plug" เพื่อสร้างแหล่งพลังงานทดแทนและลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและนำมาบูรณาการการเรียนการสอนของครู นักเรียน โดยมีกระบวนการนำความคิดในการอนุรักษ์พลังงาน โดยอาศัยแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดผลงานด้วย การนำความรู้ความสามารถ ทางด้านวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงานในรายวิชาชีพที่ได้ศึกษามาให้เกิดประโยชน์
1. ได้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านการสร้างแหล่งพลังงานทดแทน
2. ได้ลดปริมาณพลังงานไฟฟ้าภายในสถานศึกษา
3. ได้ทราบข้อมูลผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ No Plug (โน ปลั๊ก) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนารูปแบบอื่นๆต่อไป