เครื่องเติมอากาศใต้น้ำแบบเวนจูรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วนิดา สัญใจอุตสาหกรรม
2นาย อำนาจ เขื่อนแก้วอุตสาหกรรม
3นาย พงษ์สิทธิ์ กวางแก้วอุตสาหกรรม
4นาย สถาพร ใจคำอุตสาหกรรม
5นาย เกรียงวุฒิไกร รอดมั่นอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิราม ยาพินปวช.
2นาย รุ่งอนันต์ ดาปานปวช.
3นาย พงศกร สมศรีปวช.
4นาย ศุภกิตติ์ เรียนทองปวส.
5นาย ธนกร สมศรีปวส.
6นาย มงคล ฟองแก้วปวส.
7นาย จีรพงษ์ หงษ์สาปวส.
8นาย วีรศักดิ์ สมศรีปวส.
9นาย เกษม มาฟูปวส.
10นาย คติพล เทศนาเรียงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมนุษย์มีความต้องการในการใช้พลังงานมากขึ้นทำให้พลังงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงได้มีการนำทรัพย์กรที่มีอยู่มาแปรสภาพเป็นพลังงานในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากน้ำพลังงานจากลมพลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์และไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมพลังงานที่นำมาใช้งานมี 2 ประเภทด้วยกันคือ พลังงานลมและพลังงานจากแสงอาทิตย์ฉะนั้นพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นพลังงานทาง เลือกที่ดีที่สุดในการนำมาประยุกต์ใช้กับทางด้านการเกษตรเพื่อผลิตเครื่องเติมอากาศใต้น้ำแบบเวนจูรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นและใช้งานได้จริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. นำไปใช้กับบ่ออนุบาลเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
2. สามารถนำไปใช้กับการบำบัดน้ำเสีย
3. ลดปัญหาการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง