โคมไฟจักสานกระดาษสาไล่ยุง

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยโคมไฟจักสานกระดาษสาไล่ยุง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาการจักสานไม้ไผ่ ประกอบกับการนำกระดาษสาที่มีส่วนผสมของตะไคร้หอมมาประดับตกแต่ง ช่วยเพิ่มมูลค่าและคุณประโยชน์ทางการใช้สอย การศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าร้านภูกามยาวการไฟฟ้า อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์โคมไฟจักรสานกระดาษสาไล่ยุงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โคมไฟจักสานกระดาษสาไล่ยุง เป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์งานฝีมือด้านการจักสาน และประดับตกแต่งด้วยกระดาษสาที่มีส่วนผสมของตะไคร้หอม
ทำให้มีแสงสว่างสวยงาม
ประดับตกแต่ง อาคาร บ้านเรือน ให้สวยงาม
สามารถไล่ยุงได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สิริพร อินทร์มาตย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง นวลลออ มอญแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นิติกร กาศคำสุขปวส.
2นาย กัมปนาท แซแฮปวส.
3นางสาว ณัฐธิกา คณะฮูนปวส.
4นางสาว นริศรา บรรจงปวส.