เครื่องตรวจวัดแจ้งเตือนและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศผ่านระบบ IOT

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองในจังหวัดลำปาง มีผลกระทบโดยตรงกับชีวิตประจำวันของคนเรามาก ยิ่งหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศที่มีมากขึ้นทำให้สุขภาพของประชากรแย่ลง โดยเฉพาะในจังหวัดลำปางมีปัญหาในด้านฝุ่นละอองในอากาศในระดับที่สูงมาก อันเนื่องมาจากภูมิประเทศที่เป็นแอ่งและปัญหาจากไฟป่าของแต่ละปี ส่งผลทำให้ประชาชนในจังหวัดลำปาง ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นทางผู้จัดทำโครงการจึงมีความตั้งใจที่จะประดิษฐ์เครื่องตรวจวัดแจ้งเตือนและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศผ่านระบบ IoT

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

วัดค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศได้ถึงทั้ง 2 ค่าคือ PM2.5 และ PM10 โดย PM Sensor SDS011 และเซนเซอร์วัดทิศทางและวัดความเร็วลมเพื่อทราบการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ส่งข้อมูลผ่านบอร์ด Arduino แสดงผลที่หน้าจอ LCD เมื่อค่าฝุ่นละอองในอากาศมีค่าสูงกว่ามาตรฐาน รีเลย์สั่งให้ปั๊มน้ำทำงานและปล่อยละอองน้ำออกมา และนอกจากนี้มีสัญญาณเตือนในรูปแบบสัญญาณเสียงไซเรน สัญญาณไฟกระพริบ แจ้งเตือนแสดงผลและควบคุมการทำงานผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (IOT : internet of things) แบบเรียลไทม์
การปล่อยละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ โดยเครื่องจะทำการปล่อยละอองน้ำขนาดเล็กออกมา เพื่อให้ละอองน้ำจับตัวกับฝุ่นละอองในอากาศจะทำให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพงศ์ คำมาบุตรอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ท. วราวุฒิ สว่างวิทย์อุตสาหกรรม
3นาย พรศิลป์ คำวินิจอุตสาหกรรม
4นางสาว อุปมาพร ขาวอ่อนอุตสาหกรรม
5นาง โชติมา วัยวัฒน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภาณุสรณ์ ภิญโญปวส.
2นาย พิชญากร ศรีเงินปวส.
3นาย ภูวดล ชุมภูชัยปวส.
4นาย ณัฐนันท์ อินนันชัยปวส.
5นาย อดิชัย ฝาตาปวส.
6นาย ภาคภูมิ จินดาธรรมปวส.
7นาย วัชรินทร์ อินวิจิตรปวส.
8นาย ณัฐกานต์ ทองทิพย์ปวส.