กาละแมมะขามเพชรบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วราภรณ์ วงบุตดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สมาพร ดีวันพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง วันดี สุวรรณฤทธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุชา จันคำปวส.
2นาย ธีรวุฒิ แก้วมิตรปวส.
3นาย วายุ ศรีภูมิปวส.
4นาย รชฏ กุลาชัยปวส.
5นางสาว นิติพร พลถนอมปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

คณะผู้วิจัยได้ศึกษาและพัฒนากาละแมมะขามเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสูตรกาละแมมะขามเพชรบูรณ์ 2) ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้เรียนแผนกวิชาพาณิชยกรรม ของวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ที่มีต่อกาละแมมะขามเพชรบูรณ์ โดยคณะผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัย พบว่า สูตรกาละแมมะขามที่เหมาะสม และได้รับการปรับปรุงและพัฒนา แบ่งออกเป็น 2 สูตร นั้นคือ รสดั้งเดิม และรสเปรี้ยว ส่วนด้านการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นตรงกันว่ารสชาติกาละแมหวานมันและเปรี้ยว มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และด้านบรรจุภัณฑ์สวยงามเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถพกพาในกระเป๋า และสะดวกในการรับประทานไม่ว่าจะเป็นอาหารว่างทานเล่นหรือทดแทนอาหารมื้อหลักในมื้อไหนๆ อาทิ และยังมีคุณค่าทางสารอาหาร ด้านคาร์โบไฮเดร วิตามินบี 2 วิตามินเอ ธาตุแคลมเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก และโปรตีน
คุณค่าทางโภชนาการในด้านคาร์โบไฮเดร วิตามินบี 2 วิตามินเอ ธาตุแคลมเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก และโปรตีน มีลักษณะ เป็นกาละแมที่มีรสชาติหวานมัน และเปรี้ยวกลมกล่อม เหนียวนุ่มไม่ติดมือ สีน้ำตาล กลิ่นหอมเชิญชวนรับประทาน