เนยกระเทียมโทน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัย พลคำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ศุภลักษณ์ มาจากพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ราเชน ประทุมรัตน์คหกรรม
4นาย เอกชัย วอสูงเนินพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย เทิดเกียรติ ยนต์ชัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธนาภา หอมสิงทองปวช.
2นางสาว จันทกานต์ ทองทึงปวช.
3นางสาว เสาวลักษณ์ ทองทิพย์ปวช.
4นางสาว ชลธิชา ศรีธรรมปวช.
5นาย ปัญญา วงแหวนปวช.
6นางสาว ธิดาวดี นันทพรหมปวช.
7นางสาว พันธ์วิรา ขึ้นทันตาปวช.
8นางสาว ธีรนันท์ สมนามปวช.
9นางสาว พรฟ้า กัลยาปวช.
10นางสาว สาธิกา อิดสันเทียะปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพ SMEs ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านกิจกรรมการประกวด “หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” ในระดับภูมิภาค ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า” ผู้วิจัยจึงได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาต่อยอดและได้รับคำแนะจากคณะกรรมการและวิทยากร จึงได้มีการคิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร มาช่วยในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรชาวจังหวัดเพชรบูรณ์โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร โดยใช้ชื่อผลงานว่า เนยกระเทียมโทน ที่อยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ปรุงสำเร็จ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์เนยกระเทียมโทน มีลักษณะเป็นเนื้อครีม เป็นสีขาวนวล มีส่วนผสมของเนยเค็ม กระเทียมโทน น้ำผึ้ง และพาสเลย์
ผลิตภัณฑ์เนยกระเทียมโทน เป็นผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารสำเร็จ ประเภท ปิ้ง อบ ย่าง ทอด ใช้กับขนมปังหรือเนื้อสัตว์ มีกลิ่นหอมของเนยและกระเทียมน่ารับประทาน บรรจุด้วยขวด มีปริมาณน้ำหนักรวมสุทธิ 200 กรัม