หุ่นยนต์บริการกาแฟ (Robot coffee service)

วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีร้านกาแฟเกิดขึ้นหลายแหล่งและมีการจ้างพนักงานบริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อบริการลูกค้าโดยมีอัตราการจ้างพนักงานต่อคนคิดเป็นเงิน 300 บาท ต่อวัน 9000 บาทต่อเดือนคิดเป็นจำนวนเงิน 108,000 ต่อปีจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานบริการลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจึงเป็นปัญหาต่อการจัดการค่าใช้จ่ายภายในร้าน คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหุ่นยนต์เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้งานด้านการให้บริการสำหรับผู้ประกอบการร้านกาแฟ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

งานวัจัยนี้ได้จัดทำหุ่นยนต์บริการรับส่งกาแฟโดยการนำเอาหลักการของหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบตามเส้นมากประยุุกต์ใช้กับหุ่นยนต์รับส่งกาแฟซึ่งควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ทำให้ผู้ประกอบการร้านกาแฟสามารถทำการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ได้อย่างสม่ำเสมอผู้วิจัยได้นำมอเตอร์ DC 12 V มาใช้ในการขับเคลื่อนกลไลการทำงานเพื่อบริการรับส่งกาแฟมีลักษณะเป็นส่วนโค้งที่มีรัศมีต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพหุ่นยนต์บริการรับส่งกาแฟสามารถปรับตั้งค่าลักษณะของการบริการรับส่งกาแฟได้อย่างเหมาะสม
1. สามารถผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์การใช้งานด้านการให้บริการ
2. สามารถลดการนำเข้าหุ่นยนต์จากต่างประเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สถาพร ธรรมโมอุตสาหกรรม
2นาย ก่อศักดิ์ จันทร์ดวงอุตสาหกรรม
3นาย ปิยะพันธ์ ปัญญาส่องอุตสาหกรรม
4นาย เผด็จพล ร่องเสอียบอุตสาหกรรม
5นาย นที ศรีนะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พรลิตา ยะถาปวช.
2นาย ศุภกร วงศ์ยืดปวช.
3นางสาว สิราวรรณ ใจเฉพาะปวช.
4นางสาว วราภรณ์ พลอยสุกใสปวช.
5นางสาว กิ่งกาญจน์ ใจเหินปวช.
6นาย อติวิชญ์ พลเสนปวช.
7นาย อัษฎาวุธ รักเหล่าปวช.
8นาย สุทธิพงศ์ สินทพปวช.
9นางสาว ธัญพิชชา สารจันทร์ปวช.
10นาย ประดิษฐ์ อินทร์จันทร์ปวส.