หัตถศิลป์ปักไทย Cross Stitch of Art

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สิทธิพงษ์ ขันยาวอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นาง อุ่นจิต ศรีนารางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นางสาว กิ่งแก้ว จุมพิศอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ฑิฆัมพร แซ่สงปวช.
2นางสาว พรพิมล เขียวสะอาดปวช.
3นางสาว ขวัญนภา ชัยยะปวช.
4นางสาว ชุติมา แออัดปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ปักไทยซึ่งประดิษฐ์จากผ้า มาประยุกต์และดัดแปลงด้วยการปักลงบนผ้าครอสติชให้เป็นรูปขององค์พระพุทธมหาธรรมราชาและต้นมะขามสีทองและตกแต่งด้วยลูกปัดให้โดดเด่นสวยงาม เชื่อมโยงงานฝีมือการเย็บปักถักร้อย ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ปักไทยได้รับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.66 โดยรายการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าแสดงความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ (ค่าเฉลี่ย 4.83 , 4.67, และ 4.67 ตามลำดับ) ส่วนรายการที่ได้รับความพึงพอใจลำดับน้อยที่สุดคือ การจัดวางองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.17)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ในการประดิษฐ์งานหัตถศิลป์ปักไทยเป็นรูปขององค์พระพุทธมหาธรรมราชาและต้นมะขามสีทองเพื่อสะท้อนถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเชื่อมโยงงานฝีมือการเย็บปักถักร้อยตกแต่งให้เป็นรูปภาพและใส่กรอบรูปให้สวยงามเป็นของที่ระลึกประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
1. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าและการปักครอสติซ เป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ของพุทธมหาธรรมราชาซึ่งเป็นที่นับถือของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์มาช้านาน
2. เป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นอาชีพในชุมชน
3. เป็นการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานฝีมือการเย็บปักถักร้อยของคนไทย
4. สร้างจิตสำนักให้เยาวชนรู้จักรักและหวงแหนมรดกด้านงานศิลปหัตถกรรมและงานเย็บปักถักร้อยของไทย