ผลิตภัณฑ์ชงดื่มหนานเฉาเหว่ย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อรริมภา คำมาสามัญ
2นาย กรวิชญ์ คำมาสามัญ
3นาย พรพิสัย สีเทาสามัญ
4นาย มโนชา กายอดอุตสาหกรรม
5นางสาว ธัญญาภรณ์ ใจกล้าลูกจ้างทั่วไป

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กตัญญู แสงงามปวส.
2นางสาว ฉัตรสุดา ณ ลำพูนปวส.
3นาย ปัญญวัฒน์ ปรีชาวัฒนากรปวส.
4นางสาว วลัยพรรณ ศรีวงศ์ปวส.
5นางสาว โศภิตา โคดมปวส.
6นางสาว ณัฐชา ดอนมูลปวส.
7นางสาว ภัทราวดี บำรุงพรปวส.
8นางสาว กัลยรัตน์ คำแสนปวส.
9นางสาว ธิดารัตน์ รู้ทำนองปวส.
10นางสาว เกตุลัดดา ศรีวงศ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันผู้คนหันมารักษาสุขภาพกันมากขึ้น มีผลิตภัณฑ์สำหรับคนรักสุขภาพมากมาย จึงเกิดผลิตภัณฑ์ชงดื่ม หนานเฉาเหว่ยขึ้นมา ซึ่งทางผู้วิจัยก็ได้จัดทำการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพ่อใจต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ที่ทำแบบสอบถามต่อชาสมุนไพรแต่ละสูตรที่ผู้วิจัยได้ ทำการคิดค้นขึ้น พบว่าสูตรเครื่องดื่มชาสมุนไพรสูตรที่ 3 มีค่าเฉลี่ยที่ 4.6 และค่า S.D ที่ 0.52 เป็นสูตรที่มีผู้ชื่นชอบ ในการการดื่มชาสมุนไพรมีความพึงพอใจมากที่สุด และตอนที่ 2 ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ทำ แบบสอบถามต่อบรรจุภัณฑ์ของชาสมุนไพรค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ที่ 4.64 และค่า S.D ที่ 0.04 แปลผลได้ระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตได้เองวัตถุดิบหาได้ง่ายในพื้นที่ ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากสรรพคุณหลากหลาย ชาหนาเฉาเหว่ยเป็นสมุนไพรที่มีรสฝาดขม ซึ่งแม้ใช้ในปริมาณที่น้อยก็รับรู้ถึงรสขมได้ แต่ทางผู้จัดทำโครงการ ได้หาวิธีเพื่อที่ขจัดรสขมออกหรือให้มีรสขมน้อยลง อีกทั้งยังต้านโรคภัยและลดอาการเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากมาย ชาตัวนี้จะรู้จักกันดีในกลุ่มผู้ใหญ่ไปจนถึงผู้สูงอายุแต่คาดว่าชาที่ทางผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นมานั้นจะเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มอื่นด้วยเช่นกัน
สามารถนำมาดื่มเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ต้านทานเกาต์ มะเร็ง เบาหวาน รักษาโรคความดันต่ำ ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ภาวะหัวใจล้มเหลว ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต อุดมไปด้วยโปรตีนวิตามินและเกลือแร่