เครื่องหยอดปุ๋ย

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่องเครื่องหยอดปุ๋ย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องหยอดปุ๋ยเพื่อนำทักษะการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการออกแบบการทดลอง วิธีดำเนินการ เริ่มจากเก็บข้อมูลเบื้องต้น สำรวจ และการสัมภาษณ์ความต้องการผู้ใช้ศึกษารายละเอียดการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องหยอดปุ๋ย และศึกษาวิธีการออกแบบการทดลอง ผลการศึกษาพบว่า เครื่องหยอดปุ๋ยใช้งานได้จริง โดยการทดลอง 3 ครั้ง สามารถใช้งานได้ 100%

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยลดเวลาในการให้ปุ๋ยพืชของเกษตรกร ปุ๋ย 2 กิโลกรัม ใช้กับต้นข้าวโพด 200 ต้น ใช้เวลา 2.34 นาที ซึ่งเร็วกว่าการให้ปุ๋ยพืชแบบเดิมที่ใช้แรงงานคน
1. เครื่องหยอดปุ๋ยที่มีคุณภาพสามารถหยอดปุ๋ยได้จริง
2. นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ได้จริง
3. ช่วยลดเวลา และอำนวยความสะดวกในการให้ปุ๋ยพืชได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีร์วศิษฐ์ จินมอญอุตสาหกรรม
2นาย กฤษฎา อิ่นติ๊บอุตสาหกรรม
3นาย กรุงไกร ปิงยศอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิทักษ์พงษ์ บุญเติมปวช.
2นาย วิทวัส สุนันต๊ะปวช.
3นาย ปรีชา ปินตาปวช.