ชุดอัพเกรดรถเข็นสำหรับเจ้าที่พนักงานเปล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐกฤษณ์ สุขศิริสามัญ
2นาย เชาวลิตตพล ขารอยูอุตสาหกรรม
3นาย บุญชัย อรุณฉัตรสกุลอุตสาหกรรม
4นาง ละอองทิพย์ สร้อยสายอุตสาหกรรม
5นาย ณรงค์ เพชรมากอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปวเรศ กำงาปวช.
2นาย สิทธิชัย ปลอดกรรมปวช.
3นาย ธนวัฒน์ เสือดีปวช.
4นาย ณัฐกฤษณ์ สุขศิริปวช.
5นาย พัชรพล มาระวังปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เนื่องจากในภาวะปัจจุบัน โรงพยาบาลต้องให้บริการคนไข้ที่ไม่สามารถเดินมาตรวจที่ห้องต่างๆของโรงพยาบาลได้ ต้องอาศัยพนักงานเปลเพื่อเข็นผู้ป่วยให้เข้าไปยังจุดต่างๆ ตามอาการของโรคที่จะมาตรวจ แต่จากจุดรับส่งคนไข้ ไปถึงจุดตรวจต่างๆนั้น ต้องมีการเข็นขึ้นเนิน ทางชัน บ่อยๆครั้ง ในรอบวัน ทำให้เจ้าหน้าที่เปลเกิดการเหนื่อยล้า ในช่วงเนินบริเวณจุดสูงสุด อาจทำให้รถเข็นเปล ถอยหลังลงมา ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถช่วยผ่อนแรงและนำรถเข็นขึ้นเนินพร้อมกับคนไข้น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 80 กิโลกรัมได้
2. สามารถนำไปใช้บริการ ตามสถานพยาบาลและโรงพยาบาลต่างๆ
1.สามารถติดตั้งให้บริการตามสถานพยาบาลและโรงพยาบาล ทั่วไป
2.สามารถทำให้เจ้าหน้าที่ลดการเหนื่อยล้าได้