จานรองแก้วจากกก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐวัฒน์ ศิริพันธุ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นิภาพร แซ่ม้าปวช.
2นางสาว อรพิมล พลบูรณ์ปวช.
3นางสาว กันตยา แซ่ม้าปวช.

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การศึกษากระบวนการและรูปแบบของกก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นกกสู่การออกแบบจานรองแก้วจากกก วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงทดลอง จากการศึกษากระบวนการและรูปแบบการทอจานรองแก้วจากกกที่หนองนกปีกกา จังหวัดตาก ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์โดยตรง ด้วยคุณสมบัติของกกที่ปลูกในท้องถิ่นจึงเป็นปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นมาและเกิดการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อนำกกที่ได้จากกลุ่มชุมชนมาสร้างเป็นที่จานรองแก้วจากกกเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบสำหรับหน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้แก่กลุ่มโรงเรียน มหาวิทยาลัย สมาคม องค์การ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เพิ่มมูลค่าให้กับกก และใช้งานได้จริง