สืบสานภูมิปัญญาผีตาโม่ไทหล่ม

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ทางคณะผู้จัดทำเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการนำเอาผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอหล่มเก่า คือหน้ากากผีตาโม่ ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในปัจจุบันนั้น มาออกแบบและพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ สืบสานภูมิปัญญาผีตาโม่ไทหล่ม เป็นการสืบทอดและส่งเสริมภูมิปัญญาของไทย ให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ผ่านกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ และมีขั้นตอนตามระเบียบของการวิจัยเพื่อให้ได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมระหว่างชุมชนและนักเรียนนักศึกษา ร่วมไปถึงเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมดั้งเดิม ของชาวอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แนวคิดของผลิตภัณฑ์คือการช่วยรักษาและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและพัฒนาให้มีความโดดเด่นแปลกตา วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและเป็นวัสดุจากธรรมชาติ มีคุณสมบัติที่คงทนถาวร ไม่เน่าเสียและมีสีสันสวยงาม ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราววิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ของชาวไทหล่ม จ.เพชรบูรณ์ ทำการศึกษาขั้นตอนและวิธีการทำจากปราชญ์ชาวบ้านโดยนำวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษอีกด้วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พรชนก มหาวรรณตันอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นาง พรพิรุณ สุวรรณคีรีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุรัสวดี พิมพ์ลีปวช.
2นางสาว ชนิตา สุดสนิทปวช.
3นางสาว วนัสชา นิลจรัสปวช.
4นางสาว เนตรนภา ข้องคานปวช.