ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรสูตรย่านางตำลึงน้ำมันมะพร้าว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ปุณณสิริ เทียนชัยสุธารัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว พิไลวรรณ ชุมพรสามัญ
3นางสาว ชลทิชา เชิดชูศิลปกรรม
4นางสาว จันทร์เพ็ญ เมตตาจิตสกุลสามัญ
5นางสาว นิยดา ขำเหมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เพชรนภา เห่งแจ้งปวช.
2นางสาว เกวลิน อ่อนมณีปวช.
3นางสาว ชาลินี แช่มช้อยปวช.
4นางสาว สุพัตรา ยาดีปวช.
5นางสาว ฐติยา ลิมปิสวัสดิ์ปวช.
6นางสาว อธิติญา พูลบุตรปวช.
7นางสาว กมลณัฐ สารพรปวช.
8นางสาว วัชราวลี โกอุกปวส.
9นาย อานนท์ เรืองศิริปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายและมีอายุระหว่าง 46 ปีขึ้นไปมีเหตุผลในการเลือกซื้อยาสีฟันเป็นส่วนใหญ่คือ ช่วย ลดเหงือกอักเสบเป็นยาสีฟันที่ใช้ป้องกันและควบคุมโรค และสอบถามความพึงพอใจที่ทีต่อยาสีฟันสมุนไพรย่านางตำลึงน้ำมันมะพร้าว มีค่าเฉลี่ย( X = 3.73) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ชอบกลิ่นของยาสีฟันสมุนไพรมาก รองลงมาคือรสชาติของยาสีฟันเย็นซ่าและสดชื่นและบรรจุภัณฑ์ยาสีฟันมีความสะดวกต่อการใช้งานมากที่สุดและยาสีฟันสมุนไพรมีกลิ่นหอมและเย็นสดชื่น แต่ควรปรับปรุงเนื้อยาสีฟันสมุนไพรที่มีสีไม่สวยทำให้ไม่ค่อยน่าใช้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณสมบัติ ช่วยลดอาการเหงืออักเสบ ช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันและสมานแผลอักเสบในปาก ลดกลิ่นปากป้องกันฟันผุ
วิธีใช้ บีบยาสีฟันประมาณเท่าเม็ดข้าวโพดแปรงฟันทุกวัน วันละ2ครั้ง เช้าและก่อนนอนหรือหลังอาหารทุกมื้อ
ช่วยลดอาการเหงือกอับเสบและแก้อาการเจ็บปลายลิ้น ช่วยลดกลิ่นปาก
ช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันลดและสมานแผลอักเสบในปาก ป้องกันฟันผุ ทำให้ปากสะอาดลมหายใจสดชื่น