กล่องควบคุมเครื่องซักผ้าคิวอาร์โค้ด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแบบอัตโนมัติมักจะมีปัญหาค่อนข้างมากเนื่องจากการติดตั้งโดยส่วนใหญ่ ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารจึงทำให้เกิดการงัดแงะกล่องควบคุมเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเพื่อทำการขโมยเหรียญ หรือแม้กระทั่งการนำเอาห่วงกระป๋องแคน และสิ่งแปลกปลอมอื่น เช่น กระดาษ มาหยอดแทนเหรียญ ทำให้ตัวกล่องควบคุมเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมีปัญหาขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ จำเป็นต้องจ้างช่างมาแก้ไข และยังคงเป็นปัญหาเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง หากผู้ให้บริการยังคงใช้การหยอดเหรียญกับเครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ อีกทั้งยังตอบสนองต่อนโยบาย“ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทย แลนด์ 4.0” ให้มีการใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทดแทนการใช้เงินสดเพิ่มมากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นกล่องควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ สามารถควบคุมการทำงานเครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติได้หลายเครื่อง เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติจะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อมีการชำระค่าบริการผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด
กล่องควบคุมเครื่องซักผ้าคิวอาร์โค้ดสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการได้ และกล่องควบคุมเครื่องซักผ้าคิวอาร์โค้ดช่วยป้องกันการงัดแงะกล่องควบคุมซักผ้าได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรศักดิ์ ศรีสมบัติอุตสาหกรรม
2นาย จักรกริช แก้ววิจิตรอุตสาหกรรม
3นาย เกษตร ทองสุขอุตสาหกรรม
4นาย ธรรมนูญ กานต์ไกรศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นัฐพร เคราะห์ดีปวช.
2นางสาว สุดารัตน์ สุขะปวช.
3นาย สรวัส สำราญพงษ์ปวช.