ชุดควบคุมแปลงเกษตรผ่านระบบเครือข่าย

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ชุดควบคุมแปลงเกษตรผ่านระบบเครือข่าย สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการทำเกษตรและช่วยประหยัดเวลา ทุ่นแรง มีเช็นเชอร์ อุณหภูมิอากาศ ความชื้นในดินในการเกษตรปลูกพื้ชสามารถควบคุม ผ่านแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ เพื่อให้สามารถสั่งการโนดเอมชียู เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์ ให้โนดเอมชียูควบคุมรีเลย์เพื่อควบคุมปั๊มน้ำ พัดลม หลอดไฟ สามารถสั่งให้ทำงานได้โดยอัตโนมัติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดควบคุมแปลงเกษตรผ่านระบบเครือข่าย สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกการในการทำเกษตรและช่วยประหยัดเวลา ทุ่นแรง การทำเกษตรและควบคุมการจ่ายน้ำได้ เช็นเชอร์ อุณหภูมิอากาศ ความชื้นในดินในการเกษตรปลูกพื้ช
รควบคุม ผ่านแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ เพื่อให้สามารถสั่งการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ชุดควบคุมแปลงเกษตรผ่านระบบเครือข่าย ใช้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกการในการทำเกษตรและช่วยประหยัดเวลา ลดการใช้แรงงานในการทำการเกษตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประโยชน์ พูนกล้าอุตสาหกรรม
2นาย ประสาน ภัทรประสงค์อุตสาหกรรม
3นาง เกลียวพันธ์ หงษ์ทองสามัญ
4นาย วิวัฒน์ อินทรมุสิกอุตสาหกรรม
5นาย ชิโนรส สุทธิตานนท์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภราดร แรกข้าวปวส.
2นาย อิสรภาพ สุวรรณวงศ์ปวส.
3นาย ภูชิต สุนสะดีปวส.
4นาย อนันต์ธวัช เหง้าสุวรรณ์ปวส.
5นาย ฤทธิชัย ธรรมัชยปวส.
6นาย ครินทร์ ทาจินะปวส.
7นาย วริทธิ์ ปวงวงค์ปวส.
8นาย ศุภชัย ฟูเฟืองปวส.
9นาย ศุภวิชญ์ ประทุมมาลาปวส.