ซอสบาบีคิวมะเขือเครือผสมน้ำเสวรส

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พรทิวาห์ สารมะโนคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุรีรัตน์ พรหมพิชัยปวช.
2นางสาว ธัญวรรณ เถื่อนมาปวช.
3นางสาว อริสรา ถนอมวรกุลปวช.
4นางสาว สิริวิมล แสงจันทร์ปวส.
5นางสาว ธนิษฐาน์ ภูวเสิศหิรัญวดีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยซอสบาบีคิวมะเขือเครือผสมเสาวรสครั้งนี้จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สูตรมาตรฐานในการทำซอสบาบีคิวมะเขือเครือผสมเสาวรสและผู้บริโภคมีความพึงพอใจในซอสบาบีคิวมะเขือเครือผสมเสาวรสและเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคโดยผู้วิจัยได้ทำการศึกาาค้นคว้าข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ และทำการวิจัยทั้งหมด 3 สูตรประเมินในด้าน รสชาติ สี กลิ่น และเนื้อสัมผัส เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เกิดความแปลกใหม่มีความน่าสนใจให้กับผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ซอสบาบีคิวมะเขือเครือผสมกับเสาวรสโดยการนำน้ำมะเขือเครือมาใช้แทนมะเขือเทศเพิ่มน้ำเสาวรสที่มีกลิ่นรสชาติเฉพาะตัวเพื่อไม่ให้ซอสบาบีคิวไม่่เลี่ยนมีกลิ่นหอม
ได้สูตรซอสบาบีคิวมะเขือเครือผสมเสาวรสที่เป็นมาตรฐานและมี่ความแปลกใหม่
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในซอสบาบีคิวมะเขือเครือผสมกับน้ำเสาวรส
เป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภค