ศิลป์นาคราช King of Naga

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สิทธิพงษ์ ขันยาวอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นาง อุ่นจิต ศรีนารางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นางสาว กิ่งแก้ว จุมพิศอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อริษา พรมถิ่นปวช.
2นางสาว อัญชิศา เอี่ยมพิมพันธ์ปวช.
3นาย สุเมธา มาบุรีปวช.
4นางสาว กลมชนก พิมพ์จันทร์ปวส.
5นางสาว สุชานันท์ อยู่สุขปวส.
6นาย นิพนธ์ แก้วทูลปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ผลงานศิลป์นาคราชประดิษฐ์จากสบู่โดยนำมาแกะสลักให้เป็นตัวพญานาคและนำเปลือกมะขามมาดัดแปลงและตัดให้ เป็นลวดลายไทยประยุกต์ นำมาประดับตกแต่งให้สวยงาม ตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ว่า ศิลป์นาคราช King of Naga ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ศิลป์นาคราชพบว่าผลิตภัณฑ์ศิลป์นาคราชได้รับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.33 โดยรายการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 3 ลำดับแรกได้แก่ รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ ผลิตภัณฑ์มีความประณีต และผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.83 , 4.67, และ 4.67 ตามลำดับ) ส่วนรายการที่ได้รับความพึงพอใจลำดับน้อยที่สุดคือ การจัดวางองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.17)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ศิลป์นาคราชโดยนำสบู่มาแกะสลักให้เป็นตัวพญานาคและนำเปลือกมะขามมาดัดแปลงและตัด
ให้เป็นลวดลายไทยประยุกต์ให้สวยงาม โดยนำศิลปหัตถกรรม งานประดิษฐ์ มาตกแต่งเป็นชิ้นงานรูปแบบต่างๆ
ใช้ตกแต่งบ้านเรือนและเป็นของฝากของที่ระลึก
1. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสบู่และมะขามซึ่งเป็นผลไม้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
2. เป็นแนวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลป์นาคราชจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายให้มีความแปลกใหม่และประณีตสวยงาม
3. เป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นอาชีพในชุมชน
4. เป็นการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมของคนไทย