น้ำพริกส้มซ่าปลาร้าฟู

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง เบญญาภา อินทะจักร์สามัญ
2นาย วัชรพล ปานเพ็ชร์อุตสาหกรรม
3นาย ณวภัทร เอี่ยมอาจสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัณทิมา สายทะเลปวช.
2นางสาว พรทิพย์ สนศิริปวช.
3นางสาว ศิริลักษณ์ แดงซิวปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

น้ำพริกส้มซ่าปลาร้าฟู เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับน้ำพริก ซึ่งเป็นอาหารคู่บ้านคู่เมืองคนไทยมาตั้งแต่โบราณ ผู้วิจัยจึงได้คิดค้นและทดลอง โดยการนำเอาปลาร้าปลาช่อนที่ได้จากการหมักเองมาทำเป็นน้ำพริกปลาร้าฟู แล้วนำมาเพิ่มรสชาติโดยใช้ส้มซ่าซึ่งเป็นพืชท้องถิ่น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค ได้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป จำนวน 50 ราย พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านรสชาติ ประโยชน์ในการนำไปใช้เชิงพาณิชย์
การเลือกใช้วัตถุในการผลิต และ ด้านสีสันและกลิ่น ส่วนความพึงพอใจระดับมกได้แก่ ด้านราคาและด้านบรรจุภัณฑ์
น้ำพริกส้มซ่าปลาร้าฟู ประกอบด้วยส่วนผสมของเนื้อปลาช่อนที่นำมาหมักเป็นปลาร้าและปลาช่อนฟู ซึ่งมีโปรตีนที่มีคุณค่าทางโภชนาการ นำมาบดรวมด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด ได้แก่ กระเทียม หอมแดง พริกแห้ง ใบมะกรูด น้ำมะขาม แล้วนำมาเพิ่มรสชาติ โดยใช้ส้มซ่า ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นของตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ได้รสชาติความเปรี้ยว จากน้ำส้มซ่า และมีสรรพคุณในด้านแก้ไอ ขับเสมหะ ฟอกโลหิต และความหอมซ่าจากใบและผิวของส้มซ่าที่มีสรรพคุณในเชิงสมุนไพร ได้แก่ แก้อาการวิงเวียนศีรษะ ขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โรคผิวหนัง เป็นต้น ผู้วิจัยจึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อสามารถนำไปพัฒนาและจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถจำหน่ายในท้องตลาด