อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากความร้อน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ถิรพันธุ์ เป็งอินตาอุตสาหกรรม
2นาย สุธี พาฬอนุรักษ์อุตสาหกรรม
3นาย เอนก วิบูลย์พันธ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิทธิ์พงษ์ ปอรินทร์ปวช.
2นาย พิพัฒน์พงษ์ เทพฝั้นปวช.
3นาย นฤมล เทพฝั้นปวช.
4นาย บัณฑิตา ทองคำปวช.
5นาย นฤภร เดชะหลอปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

พลังงานความร้อนเมื่อผลิตขึ้นมาแล้วใช้งานไม่หมดเช่นความร้อนจากการต้มน้ำที่บางครั้งต้องการใช้น้ำร้อน เพียงนิดเดียว แต่ต้มน้ำเผื่อไว้น้ำร้อนที่เหลือก็ปล่อยให้เย็น ทำให้สูญเสียพลังงานความร้อนไปโดยเปล่าประโยชน์ จึงมีแนวคิดที่จะนำพลังงานความร้อนที่เหลือใช้ส่วนนี้มาผลิตไฟฟ้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากความร้อนที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยนำสิ่งของหรือวัสดุใดๆที่มีความร้อนสูงมาวางลงบนอุปกรณ์นี้ อุปกรณ์นี้จะเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า จากนั้นนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปจัดเก็บไว้ในแบตเตอรี่สำรอง เพื่อนำไปใช้งานต่อไป
1. เพื่อสร้างอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน
2. นำพลังงานความร้อนที่เหลือใช้มาผลิตไฟฟ้า