แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษา JAVA บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วุฒิพงศ์ วิมลพัชรอุตสาหกรรม
2นาย สวัสดิ์ ธงไชยอุตสาหกรรม
3นาย ชวินทร์ พลหาญอุตสาหกรรม
4นางสาว เสาวภา ยุติอุตสาหกรรม
5นาย ปัญญวัฒน์ สุภาคารอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนัทไชยพงษ์ เพชรสงครามปวส.
2นาย ธนายุต บุญรอดปวส.
3นาย จิณวัสส์ งานสัมพันธฤทธิ์ปวส.
4นาย ศุภกร รุจิเรกปวส.
5นาย สุกัญญา กุคำผายปวส.
6นาย อรสา บุญอ่อนปวส.
7นาย ชัยวัฒน์ชนน พันธุ์สายปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ทางทีมผู้วิจัยได้พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อการเรียนรู้ภาษา JAVA บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถใช้แอปพลิเคชันในการศึกษา JAVA ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวภาษา โครงสร้างของภาษา รวมถึงเนื้อหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษา JAVA บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีการกำหนดขอบเขต การทำงาน ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือส่วนของเนื้อหา และแบบทดสอบ 1 เนื้อหา แบ่งเนื้อหาทั้งหมดออกเป็น 8 ส่วน ดังนี้
1.1 ภาษาคอมพิวเตอร์และการพัฒนาโปรแกรม 1.2 พื้นฐานภาษาจาวา
1.3 คำสั่งควบคุมโปรแกร 1.4 เมธอด (Methods)
1.5 ข้อมูลชนิดอาร์เรย์และสตริง 1.6 คลาสและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
1.7 วิธีการเชิงวัตถุและการออกแบบคลาส 1.8 การจัดการข้อผิดพลาดและการประมวลผลไฟล์
2 ส่วนแบบทดสอบ กำหนดให้มีการแทรกแบบทดสอบเข้าไประหว่างการเรียนรู้ จำนวนของแบบทดสอบขึ้นอยู่กับเนื้อหา แบบทดสอบจะแบ่งออกเป็นหลายประเภท มีทั้งแบบเลือกตอบ จับคู่ และตอบคำถาม
1. ได้แอปพลิเคชัน เพื่อการเรียนรู้ภาษา JAVA บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
2. มีช่องทางในการเรียนรู้ภาษา JAVA เพิ่มขึ้น
3. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษา JAVA ได้ด้วยตนเอง