เครื่องเช็คชื่อนักเรียนด้วยการสแกนลายนิ้วมือออนไลน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นฤตย์ กั้วสิทธิ์อุตสาหกรรม
2นาย สมศักดิ์ แซมสีม่วงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วุฒิชัย วังตาลปวส.
2นางสาว กนกพรรณ ศรีเมืองปวส.
3นาย ธนัท อิงคนินันท์ปวส.
4นาย ปัญญวิชย์ ก๋าใจปวส.
5นางสาว มนัสนันท์ มาฟูปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัญหาการขาดเรียน หรือนักเรียนหนีเรียน เป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับการศึกษาของประเทศไทย หากนักเรียนขาดเกินกำหนดก็จะหมดสิทธิ์สอบ และจะเรียนไม่จบ คณะผู้จัดทำได้ประดิษฐ์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องเช็คชื่อนักเรียนด้วยการสแกนลายนิ้วมือออนไลน์ เพื่อแจ้งการขาดเรียนทางแอปพลิเคชันไลน์ โดยให้ครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษาไม่ต้องใช้กระดาษเช็คชื่อ โดยให้นักเรียนสแกนนิ้วมือหากนักเรียนไม่มาสแกนนิ้วมือ ขาดเรียน เครื่องจะส่ง SMS ไปยังผู้ปกครองว่า ขาดเรียน ทำให้ผู้ปกครองทราบข้อมูลการมาเรียนของ บุตรหลาน เป็นการร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง เพื่อลดการขาดเรียน แก้ปัญหาการออกกลางคันได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สแกนนิ้วมือของนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองทราบข้อมูลการมาเรียนของบุตรหลาน เป็นการร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง เพื่อลดการขาดเรียน แก้ปัญหาการออกกลางคันได้
1. ป้องกันปัญหานักเรียน ขาดเรียน หรือนักเรียนหนีเรียนได้ป้องปราม และป้องกันอุบัติเหตุจากรถ และโจร ผู้ร้าย แก่ บุคคล
ชุมชนได้
2. ลดการขาดเรียน และแก้ปัญหาการออกกลางคันได้
3. สร้างเครื่องมือในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด เป็นการร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง