เครื่องอ่านยา V.2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรเนตร เดชบุรัมย์อุตสาหกรรม
2นาย พุทธิชาต แก้วสอาดอุตสาหกรรม
3นาย ทินกร ตาน้อยอุตสาหกรรม
4นางสาว สกุลรัตน์ พงศ์พันธุ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว พิมพิไล สว่างทิตย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วีรพงศ์ การขยันปวช.
2นาย สุรศักดิ์ แก้วเบี้ยปวช.
3นาย ชุมพล เจือจานปวช.
4นาย วีระพล ตาเร็วปวช.
5นาย พชรพล บุญยืนปวช.
6นางสาว สุธาสินี เทพสานปวช.
7นางสาว ปวีณา ปั้นคงปวช.
8นางสาว ชนนิกานต์ วังเสาร์ปวช.
9นางสาว อัจฉริยา เขื่อนแก้วปวช.
10นางสาว วิราภรณ์ ม่วงน้อยปวช.

วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ยาที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ยา จึงคิดที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยให้ที่ใช้ยาไม่ลืมรายละเอียดของยา โดยสามารถบอกรายละเอียดของยาเมื่อนำซองยาหรือขวดยามาวางบนตัวเครื่อง ภายในตัวเครื่องมีนาฬิกาดิจิตอลที่แสดงที่จอ LCD สามารถแจ้งบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมงในเวลากลางวัน มีแบตเตอรี่สำหรับใช้พกพาได้ และยังมีแอพพลิเคชั่นระบบแอนดรอยด์สำหรับอ่านคิวอาร์โค้ดที่ซองยา/ขวดยา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเมื่อผู้ใช้ยาลืมรายละเอียดของยา
2. การบอกยาเป็นภาษาไทย และการบอกยาเป็นภาอังกฤษจอ LCD มีเสียงบอกเวลาทุกๆชั่วโมงในตอนกลางวัน
3. มีนาฬิกาดิจิตอลที่จอ LCD มีลำโพงและแบตเตอรี่ภายในตัว
4. รายละเอียดของยาจะขึ้นบนหน้าจอ พร้อมทั้งมีเสียงอ่านชื่อยาและรายละเอียดของยา ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์