ครีมล้างมือสครับกลิ่นกาแฟ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มนตรี ศรีสุริยะวรรณอุตสาหกรรม
2นาย กิตติศักดิ์ มีวรรณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อาภัสรา เรือนคงปวส.
2นางสาว อมรา แก้วคำปวส.

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาปัญหากากกาแฟเหลือทิ้งที่เกิดจากร้านกาแฟสดของทางวิทยาลัยเทคนิคตากและผู้ประกอบการร้านกาแฟสดทั่วๆไป 2.) นำปัญหาที่ค้นพบมาคิดค้นและทดลองเป็นผลิตภัณฑ์ครีมล้างมือสครับกากกาแฟ3.) เพื่อทำครีมล้างมือสครับกากกาแฟที่ใช้กากกาแฟเป็นส่วนผสม ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้แก่บุคคลทั่วไป และนักเรียนนักศึกษา ที่มีความสนใจใช้สบู่ที่ผลิตด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ ใช้งานจำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป และนักเรียนนักศึกษา ที่มีความสนใจใช้สบู่ที่ผลิตด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติที่มีต่อสบู่เหลวที่ใช้กากกาแฟเป็นส่วนผสม สถิติที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- ช่วยขจัดคราบ ต่างๆ ที่ มือและแขน ปรับผิวให้ให้สมดุลย์ ลดความหยาบกร้าน
- กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต ช่วยให้มือและแขน แลดูมีสุขภาพดี
- ผลัดเซลล์เก่าอย่างอ่อนโยน
- ปราศจากผงฟอง สารเคมี หรือ สารฟอกขาว ที่เป็นอันตรายต่อผิว
- เด็กและสตรีมีครรภ์ สามารถใช้ได้
1 เพื่อลดปริมาณการทิ้งกากกาแฟในแต่ละวัน
2 เพื่อนำกากกาแฟกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3 เพื่อสร้างมูลค่ากากกาแฟและรายได้แก่ผู้ประกอบการอีกทาง