ระบบจัดการฐานข้อมูลคลินิกทันตกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีระกรณ์ แก้วคำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิตติมา สุขบุญปวช.
2นางสาว กุมภาวดี เฉลียวพงษ์ปวส.
3นางสาว ณัฐนรี มาคำปวส.
4นางสาว ชลธิชา จันตรีปวส.
5นาย ชัยวัฒน์ คำเสนปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลคลินิกทันตกรรมใช้ในการบริการจัดการข้อมูลของ ทันตแพทย์ บุคลากร ภายในคลินิก และเพื่อพัฒนาระบบที่ส่งเสริมการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการ Interface อุปกรณ์ต่อพ่วงจากผลการศึกษา สรุปได้ว่า ระบบจัดการฐานข้อมูลคลินิกทันตกรรม สามารถช่วยตอบสนองความต้องการของทันตแพทย์ บุคลากร ร่วมไปถึงผู้รับบริการ ได้ในระดับดีถึงดีมาก ทำให้การดำเนินงานมีความรวดเร็ว ทันสมัย และรองรับบริมาณของผู้รับบริการได้มากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบจัดการฐานข้อมูลคลินิกทันตกรรม ได้คิดค้นและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา ในการให้บริการ ทันตแพทย์ บุคลากร และ ผู้รับบริการ คลินิกทันตกรรม โดยให้อำนวยความสะดวก ในการจัดเก็บข้อมูล การออกแบบฟอร์มที่สะดวกให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ระบบได้ Interface กับอุปกรณ์ต่อพ่วง คือ กล้อง Web camera , Barcode scanner ,Printer และระบบสามารถส่ง SMS แจ้งเตือนการดำเนินงานซ่อมให้แก่ผู้รับบริการ รวมไปถึงเพิ่มศักยภาพในการแจ้งเตือนผ่าน lIne Application และพัฒนา Application Android เพื่อให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการ
1.ได้ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลคลินิกทันตกรรม
2. ได้ศึกษาระดับความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้งานที่มีต่อระบบจัดการฐานข้อมูลคลินิกทันตกรรม