เรือเก็บขยะในน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากปัญหาในการที่ขยะบนผิวน้ำเมื่อต้องการเก็บขยะบาครั้งเกิดปัญหาในกรณีที่ไม่มีเรือที่จะนำคนออกไปเก็บขยะบนผิวน้ำเครื่องเก็บขยะบนผิวน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นตัวช่วยเหลือในการเก็บขยะที่ลอยอยู่บริเวณผิวน้ำเป็นตัวทำงานเพื่อลดการใช้แรงงานคนในการเก็บขยะบนผิน้ำซึ่งปัจจุบันขยะมีการใช้เพิ่มขึ้นทุกวันนอกจากที่แทนที่เราจะใช้เรือออกไปเก็บขยะเราสามารถใช้เรือที่เราสร้างขึ้นมาออกไปเก็บขยะโดยที่มีการควบคุมการทำงานโดยคนที่อยู่บนฝั่งควบคุมผ่านระบบรีโมทคอนโทรล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องเก็บขยะบนผิวน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้รีโมทคอนโทรลเป็นตัวควบคุมการทำงานของเครื่อง จะใช้แบตเตอรี่ขนาด 12Vรับกระแสไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์นำไปเก็บพลังงานไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่โดยใช้มอเตอร์ทำการหมุนเป็นต้นกำลังขับเคลื่อน ส่งกำลังผ่านสายพานไปยังเพลาเพื่อให้วงล้อในการเคลื่อนที่ของเรือและใช้สายพานลำเลียงทำหน้าที่เป็นตัวเก็บขยะที่อยู่ผิวน้ำ ได้แก่ ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก โดยระยะการควบคุม ๕๐ เมตรสามารถเก็บขยะได้ครั้งละ ๕ กิโลกรัมเป็นการลดการใช้แรงงานคนที่จะเก็บขยะบนผิวน้ำ
1.เพื่อเป็นการลดการใช้แรงงานคนในการเก็บขยะบนผิวน้ำ
2.ตัวเครื่องใช้งานง่ายสามารถเก็บขยะได้ ๕ กิโลกรัมต่อครั้ง
3.พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องใช้พลังงานโซลาร์เซลล์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชิตพล พองผลาอุตสาหกรรม
2นาย ศุภโชติ สนิทอุตสาหกรรม
3นาย ศิวพงษ์ พิพัฒนมงคลอุตสาหกรรม
4นาย ณรงค์รัชต เหล่าอองอุตสาหกรรม
5นาย นิติพล จันทร์พูลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิชาติ โสภีปวช.
2นาย เพชรพนา พันธ์ทองปวช.
3นาย สุรเสกข์ ศักขิ์ญาดีปวช.
4นาย อนาคิน ลุสมบัติปวช.
5นาย อนิรุต ชาวนาปวช.