รถสามล้อคนพิการพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

รถสามล้อคนพิการที่พบเห็นโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นแบบใช้มือคันโยกเพื่อทำให้รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าซึ่งทำให้บางครั้งผู้พิการที่ใช้งานนานๆอาจทำให้เหนื่อยได้ดังนั้นทีมงานวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสร้างรถสามล้อคนพิการพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นตัวขับเคลื่อน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รถสามล้อคนพิการพลังงานแสงอาทิตย์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าเพื่อไปจ่ายให้กับชุดขับเคลื่อนโดยต่อเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 2 แรงม้าที่ต่อเข้ากับชุดขับเคลื่อนของล้อรถสามล้อนอกจากนี้ยังมีคันโยกที่ทำขึ้นมาเพื่อใช้ในกรณีที่ไฟฟ้าหมดโดยแกนคันโยกสามารถถอดประกอบได้
1.เพื่อเป็นการศึกษาการนำแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นำมาใช้กับรถสามล้อคนพิการ
2.เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้พิการที่ใช้รถสามล้อ
3.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของมอเตอรืไฟฟ้าของรถสามล้อคนพิการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชิตพล พองผลาอุตสาหกรรม
2นาย ศุภโชติ สนิทอุตสาหกรรม
3นาย ศิวพงษ์ พิพัฒนมงคลอุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. คณิศร ยวงงิ้วรายอุตสาหกรรม
5นาย พีรพัฒน์ เหมื้อนงูเหลือมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อธิคม ทองโกฎปวส.
2นาย วุฒิชัย บุปผาชาติปวส.
3นาย นันทวัฒน์ เสวิวงค์ปวส.
4นาย สุวัฒน์ พรหมณีปวส.
5นาย เจตริน แสงอ่อนปวส.