ชุดควบคุมการปรับทิศทางของการส่องสว่างของสปอร์ทไลท์

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การศึกษาและพัฒนาชุดควบคุมการปรับทิศทางของการส่องสว่างของสปอร์ตไลท์ผู้้วิจัยได้ดำเนินการสร้างชุดควบคุมการปรับทิศทางของการส่องสว่างของสปอร์ตไลท์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญไห้คำปรึกษาซึ่งมีการนำไปทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ พบว่า ชุดควบคุมการปรับทิศทางของการส่องสว่างของสปอร์ตไลท์ สามารถปรับทิศทางการส่องสว่างของสปอร์ตไลท์ ใช้เวลาในการติดตั้งน้อยกว่าการติดตั้งแบบปกติ 13.4 นาที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดควบคุมการปรับทิศทางของการส่องสว่างของสปอร์ตไลท์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการหมุนขึ้นลงของสปร์อตไลท์ ตามแนวแกน y และ หมุนซ้ายขวา ตามแนวแกน x โดยใช้ไฟ AC 220 V ใช้ในการส่องสว่าง และไฟ DC 12 V ใช้การการควบคุมการปรับทิศทาง ทั้งแบบ manual control และแบบ remote control
1. อำนวยความสะดวกในการปรับจุดโฟกัสการส่องสว่างของสปอร์ตไลท์ได้สะดวกและง่ายกว่าเดิม
2. ลดอันตรายจากการขึ้นปรับโฟกัสของสปอร์ตไลท์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กรวิชญ์ คำมาสามัญ
2นาย เดชณรงค์ สนชาวไพรอุตสาหกรรม
3นาย พงษ์ศิริ โฉมยาอุตสาหกรรม
4นาย จักรกริช กิ่งแก้วอุตสาหกรรม
5นาง อรริมภา คำมาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นพนันท์ เวียงคำปวช.
2นาย รวิสุต ใจชุ่มปวช.
3นาย ณพรุท อุปนามปวส.
4นาย ชัชพงษ์ ชาวเวียงปวส.
5นางสาว โศภิตา โคดมปวส.
6นางสาว ธิดารัตน์ รู้ทำนองปวส.
7นางสาว ณัฐชา ดอนมูลปวส.
8นาย วจนะ อภิบาลพรปวส.
9นางสาว ฉัตรสุดา ณ ลำพูนปวส.
10นาย กตัญญู แสงงามปวส.