ชุดควบคุมการปรับทิศทางของการส่องสว่างของสปอร์ทไลท์

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การศึกษาและพัฒนาชุดควบคุมการปรับทิศทางของการส่องสว่างของสปอร์ตไลท์ผู้้วิจัยได้ดำเนินการสร้างชุดควบคุมการปรับทิศทางของการส่องสว่างของสปอร์ตไลท์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญไห้คำปรึกษาซึ่งมีการนำไปทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ พบว่า ชุดควบคุมการปรับทิศทางของการส่องสว่างของสปอร์ตไลท์ สามารถปรับทิศทางการส่องสว่างของสปอร์ตไลท์ ใช้เวลาในการติดตั้งน้อยกว่าการติดตั้งแบบปกติ 13.4 นาที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดควบคุมการปรับทิศทางของการส่องสว่างของสปอร์ตไลท์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการหมุนขึ้นลงของสปร์อตไลท์ ตามแนวแกน y และ หมุนซ้ายขวา ตามแนวแกน x โดยใช้ไฟ AC 220 V ใช้ในการส่องสว่าง และไฟ DC 12 V ใช้การการควบคุมการปรับทิศทาง ทั้งแบบ manual control และแบบ remote control

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กรวิชญ์ คำมาสามัญ
2นาย เดชณรงค์ สนชาวไพรอุตสาหกรรม
3นาย พงษ์ศิริ โฉมยาอุตสาหกรรม
4นาย จักรกริช กิ่งแก้วอุตสาหกรรม
5นาง อรริมภา คำมาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปฏิภาณ สุทธใจปวช.
2นาย จีรวัฒน์ จงกลณีปวช.
3นาย นพนันท์ เวียงคำปวช.
4นาย รวิสุต ใจชุ่มปวช.
5นาย ณพรุท อุปนามปวส.
6นาย ชัชพงษ์ ชาวเวียงปวส.
7นางสาว โศภิตา โคดมปวส.
8นางสาว ธิดารัตน์ รู้ทำนองปวส.
9นางสาว ณัฐชา ดอนมูลปวส.
10นาย วจนะ อภิบาลพรปวส.