อุปกรณ์วัดระยะสายไฟฟ้าแนวใหม่

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ผูวิจัยจึงเล็งเห็นสาเหตุในการคิดคน นวัตกรรมเพื่อมาชวย ลดความลำบากในการแบง สายไฟฟา ที่ใชในงานติดตั้งไฟฟาภายในบานและระยะความยาวของสายไฟฟา ที่ทางรานมีความลำบากในการจะแบงสาย วัด สาย ตามความตองการของลูกคา ซึ่งผูวิจัยไดคิดคนอุปกรณที่ใชในการตรวจสอบระยะความยาวของสายไฟฟา ขั้นตอนการวัดสายซึ่งผูวิจัยไดทำการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวของและ คำจำกัดความของอุปกรณ์วัดระยะสายไฟฟ้าแนวใหม่ขึ้นมาทดสอบซึ่งผลการทดสอบการทำงานโดยทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่อง ระยะความแมนยำของสายแลวนำผลการทดสอบมาวิเคราะหและระดับ ความพึ่งพอใจของผูใชบริการและสรุปผลการทดลองโดยสรุปคาการทดสอบโดยใชโปรแกรมทางสถิติมาชวยในการสรุปผล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.มีความแม่นยำ
1.อุปกรณ์วัดระยะสายไฟฟ้าแนวใหม่สามารถใชวัดระยะความยาวของสายไฟฟาได้แม่นยำ
2.สามารถใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อรัญ ตาเขียวอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. ศิริพงษ์ สายหยุดอุตสาหกรรม
3นาย โชติ มณีโชติอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤตนัย วุฒิปวช.
2นาย จิรเมธ ทองดงปวส.
3นาย กฤษฎากรณ์ บุญสูงปวส.
4นาย นนท์ธวัช หงษ์สิบแปดปวส.
5นาย ศิวัช รัศมีมณีพงษ์ปวส.