อุปกรณ์ปิดทีวีด้วยการเคลื่อนไหว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นฤตย์ กั้วสิทธิ์อุตสาหกรรม
2นาย สัมพันธ์ หารัญดาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธารารัตน์ อยู่เกียมปวส.
2นาย ธีรภัทร์ สมพงศ์วิโรจน์ปวส.
3นาย วิสันต์ นาคะปวส.
4นาย สุรสิทธิ์ แทนจำปาปวส.
5นาย กิตติพจน์ ไชยวรรณปวส.
6นางสาว นริตา แดงนอกปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีความก้าวหน้า และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมากในยุคของไทยแลนด์ 4.0 เช่น ทีวี เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม และกล่องรับทีวีดิจิตอล ทำให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งบ่อยครั้งที่ผู้ใช้งาน ได้เปิดทีวีทิ้งไว้แล้วไปทำธุระอย่างอื่น หรือนอนหลับในระหว่างดูทีวี ทำให้ทีวีเปิดใช้งานโดยการสิ้นเปลือง คณะผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงได้ประดิษฐ์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย เหมาะสำหรับคนที่นอนหลับขณะดูทีวี และป้องกันความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงหน้าฝน เมื่อเปิดทีวีและอุปกรณ์พ่วงแล้วนอนหลับในขณะที่ฝนตก ฟ้าร้องได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถตั้งเวลาปิดทีวีเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว 1-99 นาทีได้
2. มีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว จำนวน 3 ตัว รัศมีพื้นที่ด้านหน้า 7 เมตร
1. อํานวยความสะดวกในการปิดทีวีและอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับผู้ใช้ที่เปิดทีวีทิ้งไว้ไปทำธุระอย่างอื่น หรือนอนหลับ ในระหว่าง ดูทีวี
2. ป้องกันความเสียหายของทีวี และอุปกรณ์พ่วงขณะนอนหลับในช่วงฤดูฝน