เตาเผาข้าวหลามคอนโด

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

วิถีชีวิตชุมชนได้ทำการเผาข้าวหลามในรูปแบบเดิม ๆ มียุ่งยากและใช่เชื้อเพลิงจำนวนมากในกระบวนการผลิต รวมทั้งในกระบวนการเผ่าข้าวหลามในแต่ละครั้ง จะพบว่าในหลาย ขั้นตอนมีการปล่อยควันในปริมาณมาก เตาเผาข้าวหลามคอนโดมีหลักการทำงาน เป็นแบบสองชั้นหมุนได้เพื่อให้ข้าวหลามสุกทุกด้าน เตาเผาที่ใช้เชื้อเพลิงน้อย มีสองชั้นเพื่อเพิ่มปริมาณในการผลิตมากขึ้น และทำกลไกลที่ทำให้เตาเผามีระบบหมุนด้วยมือโดยมีฟันเฟืองและโซ่เป็นตัวช่วยหมุนเมื่อใส่ข้าวหลามในเตาจะช่วยหมุนข้าวหลามพร้อมกัน เพื่อให้ข้าวหลามสุกพร้อมกันทุกกระบอกและทุกด้าน จะได้ข้าวหลามที่มีรสชาติทีดี นุ่ม อร่อย ไม่แข็งและไม่ไหม้ มีคุณภาพเหมือนกันทุกกระบอก ซึ่งการเผาข้าวหลามแต่ละครั้งจะใช้เชื้อเพลิงน้อยลง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สร้างและพัฒนาเตาเผาข้าวหลามคอนโดเพื่อหาประสิทธิภาพเตาเผาข้าวหลามคอนโดเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ออกสู่อากาศและใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1. ช่วยลดปริมาณเชื้อเพลิงในการเผาข้าวหลามและใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ช่วยลดมลพิษทางอากาศ ที่เกิดจากการเผาข้ามหลาม
3. ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิตข้าวหลามจำหน่าย
4. ช่วยลดต้นทุนในการผลิตข้าวหลาม
5. ลดเวลาในการเผาข้าวหลาม
6. ใช้งานง่ายและปลอดภัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วรวิทย์ ไววิทยานนท์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ไกรวิชญ์ น่านอูบปวช.
2นาย วิชชากร สายวงษ์ปวช.
3นางสาว ภัทรวรรณ พันธุ์อ่อนปวช.