เครื่องผสมปุ๋ย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จาตุรนต์ กิตติกมลพันธุ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สุนันทา พุฒโตพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สมฤดี อ่อนเป็งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว รัตนา จันมาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เรวดี ท้าวหน่อปวส.
2นาย ฐาปกรญ์ ลาเกี้ยวปวส.
3นาย จิรณัฐ บุญยิ่งปวส.
4นางสาว อังคณา วงค์หนีสาปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาเครื่องผสมปุ๋ย 2) เพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องผสมปุ๋ย 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้เครื่องผสมปุ๋ย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านยางจุ้ม ต.วังดิน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ และกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านวังกะพี้ ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องผสมปุ๋ย และ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ :
1. สร้างเครื่องผสมปุ๋ยและจัดทำข้อมูลการใช้งาน
2. สร้างเครื่องผสมปุ๋ยโดยใช้วงจรควบคุมความเร็วในการกำหนดรอบหมุนของแกน
3. หาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องผสมปุ๋ย
4. ทดลองใช้เครื่องผสมปุ๋ยและเปรียบเทียบเวลาการทำงานระหว่างเครื่องเปลี่ยนเป็นปุ๋ยกับการคลุกเคล้าปุ๋ยแบบทั่วไป
ประโยชน์ :
1. เครื่องผสมปุ๋ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรได้จริง
2. เครื่องผสมปุ๋ยสามารถช่วยประหยัดเวลาในการทำงานและลดปัญหาค่าใช้จ่ายของผู้ใช้งานได้