เครื่องประดับหัตถศิลป์ถิ่นล้านนา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐ์เครื่องประดับหัตถศิลป์ถิ่นล้านนนา อนุรักษ์เอกลักษณ์ลวดลายผ้าทอล้านนา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ที่มีต่อเครื่องประดับหัตถศิลป์ถิ่นล้านนา โดยเก็บข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เครื่องประดับที่ใช้ในการการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องประดับหัตถศิลป์ถิ่นล้านนา โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเครื่องประดับหัตถศิลป์ถิ่นล้านนา โดยรวมอยุ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลงานการประดิษฐ์ด้วยมือ โดยนำเอาเอกลักษณ์ลวดลายผ้าทอล้านนาของชุมชนและวัสดุในท้องถิ่น คิดสร้างสรรค์ นำมาประยุกต์ พัฒนา ประดิษฐ์โดยวิธีการเมคราเม่ นำเชือกมามัดให้เกิดปมและลวดลายต่างๆ ประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับสร้อยคอ สร้อยข้อมือ และต่างหู เพื่ออนุรักษ์และสืบสานงานหัตถศิลป์ถิ่นล้านนา
เครื่องประดับหัตถศิลป์ถิ่นล้านนา ใช้ประดับตกแต่งร่างกาย ให้มีความสวยงาม โดดเด่น ร่วมสมัย ใช้ในชีวิตประจำวันตามวิถีไทยในสังคมปัจจุบัน สร้อยข้อมือใช้สวม มัดผ้าเช็ดมือ ผ้าขนหนู ใช้ประดับตกแต่งสถานที่ ที่ต้องการบรรยากาศแบบล้านนา ใช้เป็นของที่ระลึก พร้อมบรรจุภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าเครื่องประดับในเชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เกษวรางค์ พานประเสริฐศิลปกรรม
2นาย นพดล บุญยังศิลปกรรม
3นางสาว ศิลป์ชนก บุรินทราพันธุ์ศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ฐิตินันท์ ยะเรือนงามปวช.
2นางสาว ภรณ์ทิพย์ ไพรเขียวปวช.
3นางสาว ศิรินธร ศิวะศรีรุ่งโรจน์ปวช.
4นาย บดินทร์ อุดเลิศปวช.
5นางสาว อภิรดี เอื้อธรรมปวช.
6นางสาว นัฐฤทัย ธินาปวช.