เครื่องสำรองไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลแบบติดตามดวงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.อ. สกลศักดิ์ สิงห์สุพรรณอุตสาหกรรม
2นาย นฤพงษ์ น้อยเภาอุตสาหกรรม
3นาย ฉัตรชัย โยธานักอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงษ์สิทธิ์ แดนรักษ์ปวส.
2นาย เสรี ไกษรวงค์ปวส.
3นาย อนันตศักดิ์ ศรีนารัตน์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เครื่องสำรองไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลแบบติดตามดวงอาทิตย์ เป็นโครงการที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่เก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน โดยจะใช้แผงโซลาร์เซลแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยตัวแผงจะถูกควบคุมให้ทำมุมตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ตลอดเวลาเพื่อให้ได้พลังงานสูงสุด แล้วส่งต่อมาที่ชาร์จเจอร์ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการชาร์จ จากนั้นพลังงานที่ได้จากการชาร์จจะถูกเก็บไว้ในแบตเตอร์รี่ จากการทดสอบการทำงานพบว่าเครื่องสำรองไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลแบบติดตามดวงอาทิตย์ สามารถชาร์ทพลังงานให้เต็มความจุได้เร็วกว่าแบบแผงโซลาร์เซลที่ยึดติดกับที่ประมาณ 3 ชั่วโมง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่าย สามารถสำรองไฟฟ้าได้เร็วกว่าแบบปกติ
1.เป็นระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าสำรองจากโซลาร์เซลแบบติดตามดวงอาทิตย์
2.ใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งเอซีและดีซี
3.สามารถใช้งานได้นาน 8-12 ชั่วโมง
4.สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย