อุปกรณ์เปิดและขูดหน้าเห็ดV.2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนากรณ์ อินทรขีนีอุตสาหกรรม
2นางสาว ราตรี ศรีเมืองสามัญ
3นาย ธรรมนูญ กานต์ไกรศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศุภลักษณ์ เอี่ยมสุภาษิตปวช.
2นางสาว ชญานิศ อุทธาปวช.
3นางสาว จริยาภรณ์ คำหอมปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

อุปกรณ์เปิดและขูดหน้าเห็ดV.2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เปิดและขูดหน้าเห็ด V.2 เพื่อทดสอบจำนวนรอบของมอเตอร์ที่มีผลต่อการเปิดและขูดหน้าเห็ด เพื่อเปรียบเทียบอุปกรณ์เปิดและขูดหน้าเห็ดV.2 แบบหัวดอกสว่าน ดอกเจาะใบพาย และช้อน และเพื่อสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการใช้งานอุปกรณ์เปิดและขูดหน้าเห็ดV.2 มีผลการศึกษาดังนี้ อุปกรณ์เปิดและขูดหน้าเห็ดV.2 สามารถใช้งานได้จริง โดยใช้รอบมอเตอร์มอเตอร์ที่ 300 rpm เนื่องจากมีคุณสมบัติต่างๆ เหมาะสมที่สุด อุปกรณ์เปิดและขูดหน้าเห็ดV.2 ที่ใช้หัวแบบดอกเจาะพายใช้เวลาเฉลี่ยน้อยกว่าหัวดอกสว่าน และช้อน และจากการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรร้อยละ 90 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์เปิดและขูดหน้าเห็ดv.2 ใช้มอเตอร์เกียร์ความเร็ว 300 rpm แบตเตอรี่ที่สามารถชาตได้ ควบคุมการเปิด-ปิดด้วยสวิตช์ และส่วนหัวที่ใช้เปิดและขูดหน้าเห็ดใช้ดอกเจาะใบพาย
อุปกรณ์เปิดและขูดหน้าเห็ดv.2 จะช่วยลดอาการเจ็บมือที่เกิดจากการทำงาน ลดเวลาในการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปกับการจ้างแรงงาน