รถเข็นถอนมันสำประหลัง

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันในการทำไร่มันสำประหลังนิยมทำเป็นธุรกิจเสริมของครอบครัวซึ่งมีตั้งแต่จำนวนไร่ที่น้อยไปจนถึงมาก จากปัญหาที่พบถ้ามีจำนวนไร่ที่น้อยเกษตรกรจะไม่นิยมจ้างรถถอนแต่จะเปลี่ยนมาเป็นถอดด้วยมือเปล่าซึ่งจะช่วยในการลดต้นทนในการถอนมันสำประหลังแต่ขั้นตอนมันจะยากลำบากในการถอนและใช้เวลามาก ดังนั้นทางแผนกวิชาช่างกลโรงงานจึงได้คิดออกแบบรถเข็นถอนมันสำระหลังที่เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคนิคช่างโดยเน้นความสะดวกสบายลดเวลาในการทำงานของเกษตรกร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รถเข็นถอนมันสำประหลัง มีโครงสร้างเป็นเหล็ก มีความแข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน
สามารถถอดมันสำประหลังได้โดยที่ไม่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก และรวดเร็วในการถอนมันสำประหลัง
1 เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการถอนมันสำประหลัง
2 ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวมันสำประหลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุทัศน์ หงษ์คำมีอุตสาหกรรม
2นาย ภาคภูมิ กัณทิศักดิ์อุตสาหกรรม
3นาย สุทธิศักดิ์ เผ่นณรงค์อุตสาหกรรม
4นางสาว อมรพรรณ์ การค้าอุตสาหกรรม
5ว่าที่ ร.ต. กฤชพศ ฤทธิโคตรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รัฐพล พิมพระศรีปวส.
2นาย ชนายุทธ เภาฤทธิ์ปวส.
3นาย ณัฐวุฒิ ทองโสมปวส.
4นาย พิษณุ ศรีสุขปวส.
5นาย ภาคินัย ภูแข่งหมอกปวส.
6นาย สุรเทพ คนสมบูรณ์ปวส.