อุปกรณ์ฟื้นฟู(ร่างกายกายภาพบำบัด)ผู้ป่วยแขนขาออกแรง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จตุพร สุขน่วมอุตสาหกรรม
2นาย แจ๊ค น้อยสอนเจริญอุตสาหกรรม
3นาย สมโภชน์ จึงกระแพอุตสาหกรรม
4นาย วรวิทย์ ไววิทยานนท์อุตสาหกรรม
5นาย สถิตต์พงษ์ จิตต์สำราญอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วันวิสาข์ คำเมืองปวช.
2นาย วุฒินันท์ เขียวสีทองปวส.
3นาย เสรี แสงวิทยาปวส.
4นางสาว ศศิธร ดาวเรืองปวส.
5นาย ฉวีวรรณ วรรณศิริปวส.

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยฟื้นฟู(ร่างกายกายภาพบำบัด)ผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรงต้นแบบ ใช้รักษาผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรง2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ช่วยฟื้นฟู(ร่างกายกายภาพบำบัด)ผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรงกับเครื่อง suspension exercise 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยฟื้นฟู(ร่างกายกายภาพบำบัด)ผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรงประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้งานอุปกรณ์ช่วยฟื้นฟู(ร่างกายกายภาพบำบัด)ผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยฟื้นฟู (ร่างกายกายภาพบำบัด) ผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรง ที่ประดิษฐ์ขึ้นประกอบด้วยลูกรอกจำนวน 2 ลูก สายสลิงอยู่ระหว่างความยาว 250-270 เซนติเมอร และสามารถปรับระดับความยาวให้อยู่ในค่าที่ต้องการตามมาตรฐานได้โดยการสายสลิงและลูกรอก นำไปใช้งานยืดติดบนเตียงนอนผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรงหรือวางบนโครงเตียงนอนสำหรับอุปกรณ์ช่วยฟื้นฟู (ร่างกายกายภาพบำบัด) ผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรง
สามารถนำอุปกรณ์ช่วยฟื้นฟู (ร่างกายกายภาพบำบัด) ผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรง มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรงในกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก โดยสามารถนำไปใช้งานแบบเครื่องออกกำลังกายภาพบำบัดผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรง
-เคลื่อนไหวส่วนของร่างกายได้ด้วยตนเอง เพื่อฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อ
-ผ่อนคลาย เพราะมีที่พยุง (support)